Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 99-104
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Effect of plastic mulch and superhume on growth and yield of green asparagus (Asparagus officinalis L.)

Từ khóa:

Măng tây, màng phủ, Superhume, tăng trưởng, năng suất

Keywords:

Asparagus, plastic mulch, Superhume, growth, yield

ABSTRACT

Experiment was conducted at the Experimental Farm, College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University, from May 2011 to February 2012. The purposes were to evaluate effects of using plastic mulch and Superhume supplements on the growth, yield and economic return of green asparagus. The experiment was laid out as a Randomized complete block design, 4 treatments: (1) non using plastic mulch + non Superhume supplements (control), (2) non-using plastic mulch + Superhume supplements, (3) using plastic mulch + non Superhume supplements and (4) using plastic mulch + Superhume supplements, 4 replications. Experiment results showed that plastic mulch using and Superhume supplement had the highest marketable yield (17.45 tons/ha), highter than the control treatment 8.56 tons/ha, equivalent to 105%, increased in diameter, weight and number of shoots per plant, simultaneously increased highest benefit ratio (2.57).

TóM TắT

Đề tài được thực hiện tại Trại thực nghiệm Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ, thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 2012 nhằm xác định hiệu quả của màng phủ (plastic mulch) và tưới bổ sung Superhume lên sinh trưởng và năng suất của măng tây xanh. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 4 nghiệm thức với 4 lần lặp lại. Bốn nghiệm thức gồm: (1) Không màng phủ + không tưới bổ sung Superhume (đối chứng), (2) Không màng phủ + tưới bổ sung Superhume, (3) Có màng phủ + không tưới bổ sung Superhume và (4) Có màng phủ + tưới bổ sung Superhume. Kết quả cho thấy trồng măng tây xanh có sử dụng màng phủ và tưới bổ sung Superhume đạt cao nhất về năng suất (17,45 tấn/ha, cao hơn 105% so với đối chứng 8,56 tấn/ha), gia tăng đường kính, trọng lượng chồi măng và số chồi măng, đồng thời cho tỉ suất lợi nhuận cao nhất (2,57).

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 106-115
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 131-137
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 15-23
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 199-207
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 258-265
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 272-279
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 295-304
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 305-313
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 314-322
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 323-329
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 330-338
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 339-346
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 58-68
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 96-105
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?, (2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...