Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 02 (2004) Trang: 106-115
Tải về

ABSTRACT

Twelve treatments with 4 main plots (0, 100, 150, 200 kgN.ha-1) and three sub-plots (non-mulching, rice straw and silvery-gray plastic). A split?plot design, 3 replications was conducted to evaluate the effects of mulch material types and N fertilizer levels on the yield and economic aspect of watermelon production in rainy season. There were significant differences on yield, horticultural characters and insect + pest incidence among the treatments. Plastic mulch was most effective in increasing the marketrable fruit yield, net return, total soluble solid and shelf life (10.58 tons.ha-1; 13.42 millions Viet Nam dong.ha-1; 10.92% and 11 days, respectively). The more increasing N (100 to 150 and 200 kg.ha-1) the more reducing marketrable yield (9.27; 9.06 and 7.27 tons.ha-1), net return (12.9 to 1.19 and 6.39 millions Viet Nam dong.ha-1) and shelf life. In combination of plastic mulch and 100 kg N.ha-1 gave the highest total and marketable fruit yields.

Keywords: Watermelon, plastic mulch, nitrogen fertilizer.

Title: Increasing yield and quality of watermelon in rainy season by mulching and applying nitrogen fertilizer in Can tho City.

TóM TắT

Thí nghiệm được bố trí lô phụ, 3 lần lặp lại, lô chính gồm 4 mức phân đạm (0, 100, 150  và 200 kgN/ha) và lô phụ gồm 3 biện pháp phủ liếp (không phủ, phủ rơm và màng phủ plastic) nhằm đánh giá hiệu quả của vật liệu phủ liếp và mức phân đạm trên năng suất và hiệu quả kinh tế của sản xuất Dưa hấu mùa mưa. Có sự khác biệt thống kê về năng suất, đặc tính nông học và dịch hại giữa các nghiệm thức. Phủ plastic cho hiệu qua? cao về năng suất trái thương phẩm, thu nhập, độ ngọt và thời gian tồn trữ trái (10,58 t/ha; 13,42 triệu đồng/ha; 10,92% tương đương phủ rơm và 11 ngày sau khi thu hoạch, tương ứng). Càng tăng lượng đạm (100 lên 150 và 200 kg/ha) càng giảm năng suất trái thương phẩm (9,27; 9,06 và 7,27 t/ha), lợi nhuận (12,9 xuống 11,19 và 6,39 triệu đô?ng/ha) và thời gian tồn trữ (10, 9 và 7 ngày).  Sử dụng màng phủ kết hợp với bón 100 kg N/ha cho  năng suất tổng và thương phẩm cao nhất (14,71 và 12,50 t/ha, tương ứng).

Tư? kho?a: Dưa hâ?u, ma?ng phu? plastic, phân đa?m.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 131-137
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 15-23
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 199-207
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 258-265
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 272-279
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 295-304
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 305-313
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 314-322
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 323-329
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 330-338
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 339-346
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 58-68
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 96-105
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 99-104
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?, (2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...