Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
7 (2018) Trang: 74-81
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Liên kết:

Đề tài gồm 5 thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của thùng trồng, giá thể trồng, số tầng gieo hạt, khối lượng hạt giống và biện pháp tưới nước đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng giá đậu xanh. Kết quả cho thấy: (1) Sử dụng thùng phuy đạt năng suất giá đậu xanh thương phẩm cao nhất (6,29 kg giá/kg hạt khô), cao hơn lu nhỏ truyền thống (Đối chứng) là 29% và hiệu quả kinh tế cao; (2) Sử dụng lưới nhôm + lưới nhựa cứng làm giá thể gieo hạt đậu cho năng suất giá thương phẩm (6,29 kg giá/kg hạt khô) cao; có 33,3% người tiêu dùng đánh giá trồng giá đậu xanh trên giá thể lưới nhôm + lưới nhựa cứng cho thấy trên 70% thân cây giá đứng thẳng; (3) Gieo 4 tầng hạt cho năng suất giá thương phẩm tương đương với gieo 2, 3 và 5 tầng, hiệu quả kinh tế cao; (4) Khối lượng hạt 70 g/0,025 m2 tương đương với gieo 60 g và 80 g/0,025 m2 về sinh trưởng, năng suất thương phẩm (6,31 - 6,68 kg giá/kg hạt khô) và hiệu quả kinh tế cao; (5) Tưới nước bằng cách dâng ngập xả cạn đạt năng suất thương phẩm cao nhất (6,22 kg giá/kg hạt khô), thân dài. Giá đậu xanh ở các biện pháp tưới nước điều không phát hiện vi khuẩn E. coli và Salmonella

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 106-115
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 131-137
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 15-23
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 199-207
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 258-265
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 272-279
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 295-304
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 305-313
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 314-322
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 323-329
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 330-338
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 339-346
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 58-68
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 96-105
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 99-104
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?, (2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...