Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 295-304
Tải về

ABSTRACT

The effects of eight rootstocks including 6 eggplant and 2 tomato rootstocks, tomato cultivar Red crown 250, F1 was used as scion and check (non-grafted) under net house growing condition in Agricultural Experimental Farm of Cantho University from December 2007 to May 2008. Results show that all grafted plants grew well on the soil with high pressure of bacteria Ralstonia solanacearum from previous tomato season. There is significantly different among rootstock treatments on Red Crown 250 scion and control treatment on the yield, fruit size, number of fruit per plant, fruit weight and other agonomic characters. Red Crown 250 grafted on tomato Dalat gave the highest fruit yield (44.93 t/ha) similar with Red Crown 250 grafted on green eggplant 44.7 t/ha (31.5 fruit/plant) and the lowest fruit yield was Red Crown 250 non-grafted (8,96 tấn/ha).

The rootstocks belong to the eggplant group as Hanoi, Mustang, EG195, EG203 (disease index 0.0%) resisted to Ralstonia solanacearum better than tomato group (disease index 8.3-29.2%) and non-grafted was very sensitive (disease index 95%).

Keywords: tomato, eggplant, grafting, rootstock, scion, growth, yield, quality

Title: Evaluation of growth, yield, quality and bacterial wilt disease of grafting tomato Red crown 250 on different rootstocks in net house

TO?M TĂ?T

ảnh hưởng 8 loại gốc ghép (6 gốc thuộc nhóm cà phổi và 2 gốc thuộc nhóm cà chua) lên ngọn ghép cà chua Red Crown 250 được thực hiện trong nhà lưới tại trại Thực nghiệm Nông nghiệp, Đại học Cần thơ từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 5 năm 2008. Tất cả các cây ghép đều sinh trưởng tốt trên nền đất đã có bệnh héo tươi vi khuẩn Ralstonia solanacearum xuất hiện từ vụ trước. Có sự khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê giữa các giống làm gốc ghép đối với ngọn ghép cà chua Red Crown 250 về năng suất lý thuyết và năng suất thực tế, kích thước trái, số trái trên cây, trọng lượng trái trên cây và tất cả các chỉ tiêu nông học. Cà chua Red Crown 250 ghép trên gốc cà chua Đà Lạt cho năng suất cao nhất (44,93 tấn/ha) tương đương với gốc ghép cà xanh EG195 là 44,7 tấn/ha (31,5 trái/cây) và thấp nhất cà chua Red Crown 250 không ghép (8,96 tấn/ha).

Các gốc ghép cà tím Hà Nội, cà tím Mustang, cà xanh EG195, cà tím EG203 kháng được bệnh héo tươi do vi khuẩn Ralstonia solanacearum (tỉ lệ bệnh 0,0%) tốt hơn gốc cà chua (tỉ lệ bệnh8,3-29,2%) và đối chứng không ghép rất mẫn cãm với bệnh héo tươi (tỉ lệ bệnh 95%).

Từ khóa: Cà chua, cà tím, cây ghép, gốc ghép, sinh trưởng, năng suất, chất lượng

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 106-115
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 131-137
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 15-23
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 199-207
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 258-265
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 272-279
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 305-313
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 314-322
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 323-329
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 330-338
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 339-346
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 58-68
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 96-105
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 99-104
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?, (2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...