Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
8 (2018) Trang: 192-198
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện tại nhà lưới nghiên cứu Rau sạch, trại Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 6 - 12/2017. Ba thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 1 nhân tố với 6 lần lặp lại nhằm mục tiêu xác định loại rau thu non, lượng giống gieo, loại giá thể trồng kết hợp phương pháp tưới cho sự sinh trưởng và năng suất tốt góp phần áp dụng vào sản xuất qui mô lớn. Thí nghiệm 1 khảo sát 6 giống rau thu non. Các nghiệm thức gồm: (1) cải củ trắng; (2) cải ngọt đuôi phụng; (3) cải bẹ xanh mỡ; (4) cải mơ; (5) cải non Nhật và (6) cải bẹ xanh lá đỏ zuki. Kết quả cho thấy giống cải ngọt đuôi phụng, cải củ trắng và cải bẹ xanh mỡ cho năng suất tổng (dao động 2,30-2,50 kg/m2) cao nhất, năng suất thương phẩm của cải ngọt đuôi phụng cao nhất, đồng thời các chỉ tiêu sinh trưởng cũng cao nhất. Thí nghiệm 2 ảnh hưởng của lượng hạt giống gieo của cải ngọt đuôi phụng. Các nghiệm thức: (1) 10 g/m2; (2) 15 g/m2; (3) 20 g/m2; (4) 25 g/m2. Kết quả lượng giống giống gieo 20 g/m2 cho năng suất (2,58 kg/m2) và các chỉ tiêu sinh trưởng cao nhất. Thí nghiệm 3 ảnh hưởng của loại giá thể kết hợp phương pháp tưới trên cải ngọt đuôi phụng. Kết quả cho thấy mụn dừa + tưới nhỏ giọt và mụn dừa + tưới phun mưa cho năng suất tổng (2,50 và 2,51 kg/m2, tương ứng), năng suất thương phẩm (2,41 kg/m2) và các chỉ tiêu sinh trưởng đều cao nhất.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 106-115
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 131-137
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 15-23
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 199-207
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 258-265
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 272-279
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 295-304
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 305-313
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 314-322
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 323-329
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 330-338
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 339-346
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 58-68
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 96-105
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 99-104
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?, (2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...