Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 02 (2004) Trang: 96-105
Tải về

ABSTRACT

Studies were made by a rainy season watermelon cultural practice survey in theMekongDelta.  Interviewing by questionairs with 61, 114 and 72 households in Can Tho, Tien Giang and Tra Vinh provinces, respectively.  Results showed that farmers? s practice in Tien Giang were rather good (the highest percentage of households using plastic mulch, hybrid seeds, reasonable fertilizers, pruning, getting income because of good market price), and the worst was in Tra Vinh (the highest percentage of households producing seeds themselves from F1, mulching by ricestraw, no pruning and lowest profit), but the highest fruit yield was in Can Tho.  There were a hundred kinds of pesticide using on watermelon production, with average 8-9 sprays per crop, only 14,2% households applied IPM (Integrated Pest Management).

Keywords: Watermelon, culture technique, cultivars, mulches, pests, insecticides.

Title: Survey of culture technique, pesticide uses on rainy season watermelon at Can Tho, Tien Giang and Tra Vinh provinces, year 2002.

TóM TắT

Đề tài được thực hiện nhằm khảo sát hiện trạng canh tác Dưa hấu trong mùa mưa ở đồng bằng sông Cửu Long.  Phỏng vấn bằng phiếu điều tra với 61, 114 và 72 nông hộ tương ứng ở các tỉnh Cần Thơ, Tiền Giang và Trà Vinh.  Kết quả cho thấy thực tiễn canh tác của nông dân tại Tiền Giang khá tốt (tỉ lệ cao nhất về nông hộ sử dụng màng phủ nông nghiệp, hạt giống lai, sử dụng phân bón hợp lý, tỉa cành nhánh, cho thu nhập cao bởi vì bán giá sản phẩm cao), và thấp nhất là ở tỉnh Trà Vinh (tỉ lệ cao nhất về nông hộ tự để giống lại từ giống lai F1, phủ liếp bằng rơm, không tỉa nhánh và cho lợi nhuận thấp nhất) nhưng năng suất trái cao nhất ở Cần Thơ.  Có hàng trăm loại thuốc trừ sâu sử dụng trong sản xuất Dưa hấu, trung bình phun 8-9 lần/vụ, chỉ có 14,2% nông hộ áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp.

Từ khóa: Dưa hấu, kỹ thuật canh tác, giống, màng phủ, dịch hại, thuốc trừ sâu.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 106-115
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 131-137
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 15-23
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 199-207
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 258-265
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 272-279
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 295-304
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 305-313
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 314-322
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 323-329
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 330-338
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 339-346
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 58-68
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 99-104
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?, (2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...