Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 258-265
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Investigation of the growth and yield of hydroponic lettuce on aquarium water filter cotton substrate

Từ khóa:

Bông gòn lọc nước hồ cá, giá thể, thủy canh, xà lách

Keywords:

Aquarium filter cotton, hydroponic, lettuce, substrates

ABSTRACT

The experiment was conducted at greenhouse for vegetable research, College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University, from June to August in 2014. The purpose was to determine the optimal heigtht of the aquarium water filter cotton substrate, which was suitable for hydroponic lettuce onwards large-scale production addressingclogging problems caused by coconut dusts in hydroponic systems. The experiment was set up in completely randomized design with 4 replications, 4 treatments including 4 heights of aquarium water filter cotton as substrate: (1) 1 cm, (2) 2 cm, (3) 3 cm and (4) 4 cm with a static hydroponic float system. Results showed that lettuce grown in specialized pots using aquarium water filter cotton at 4 cm in height gave the best growth in plant height, number of leaves per plant, leaf size (length and width), stem base diameter, root length and the highest total yield, commercial yield (238,6 and 169,7 g/m2, respectively). Hydroponic lettuce yields were proportional to the height of the aquarium water filter cotton substrate, the lowest yield obtained at 1 cm height (154.15 and 95.69 g/m2, respectively to the total and commercial yield).

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện tại nhà lưới nghiên cứu rau sạch khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 6 - 8/2014 nhằm xác định độ cao giá thể bông gòn lọc nước hồ cá thích hợp cho thủy canh xà lách hướng tới sản xuất qui mô lớn, khắc phục được trở ngại giá thể mụn xơ dừa là vật liệu hữu cơ dễ làm bẩn dung dịch dinh dưỡng và làm nghẹt đường lưu thông của dung dịch dinh dưỡng. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp lại, gồm 4 nghiệm thức là 4 độ cao giá thể bông gòn lọc nước hồ cá: (1) 1 cm, (2) 2 cm, (3) 3 cm và (4) 4 cm. Kết quả cho thấy, xà lách trồng trong rọ chuyên dùng, sử dụng giá thể bông gòn lọc nước hồ cá ở độ cao 4 cm cho sinh trưởng tốt nhất về chiều cao cây, số lá trên cây, kích thước lá (chiều dài và đường kính), đường kính gốc thân, chiều dài rễ và cho năng suất tổng, năng suất thương phẩm cao nhất (238,61 và 169,69 g/m2). Năng suất xà lách thủy canh tỷ lệ nghịch với độ cao giá thể bông gòn lọc nước hồ cá, thấp nhất ở độ cao 1 cm (154,15 và 95,69 g/m2, tương ứng với năng suất tổng và thương phẩm).

Trích dẫn: Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy và Võ Thị Hồng Như, 2016. Khảo sát sự sinh trưởng và năng suất của rau xà lách thủy canh trên giá thể bông gòn lọc nước hồ cá. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 258-265.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 106-115
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 131-137
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 15-23
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 199-207
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 272-279
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 295-304
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 305-313
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 314-322
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 323-329
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 330-338
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 339-346
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 58-68
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 96-105
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 99-104
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?, (2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...