Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 339-346
Tải về

ABSTRACT

The effect of substrates, varieties and nutritions on the growth and plant weight of Lettuce (Lactuca sativar L.) were cultivated in home hydroponics. There were 3 experiments under pot conditions, a randomize complete design was used in all experiments with 4-5 replications, 5 plants per pot, the plant weight and horticultural characters were observed. Significant different in average plant weight of lettuce were observed among the treatments in each experiment. The first experiment, lettuce were cultivated in 4 kinds of substrates including Coconut fiber dust, Rice husk, Coconut fiber dust-Rice husk (1:1) and Coconut fiber dust-Rice husk (2:1). The highest plant weight obtained by the Coconut fiber dust-Rice husk (1:1) 6,74 g/plant and the lowest was Rice husk 5,02 g/plant (without roots). The second experiment, comparing four imported lettuce varieties including TN 105, TN 123, TN 160 and SG 592. SG 592 gave the highest stem height and plant weight (8.50 g/plant without roots). The third experiment, in comparison of four hydroponic nutrient solutions including MU, A, C and D used for planting lettuce. Results showed that nutrient solution A was the best (12,40 g/plant) and MU was the worst (7,72 g/plant).

Keywords: Lettuce, substrates, varieties and nutrition solutions

Title: Effects of different substrates, varieties, nutrient solutions on growth and yield of hydroponic lettuce, Winter-spring 2007-2008

TóM TắT

ảnh hưởng của giá thể, giống và dinh dưỡng lên sự sinh trường và trọng lượng cây cải  xà lách (Lactuca sativar L.) trồng thủy canh cho gia đình. Cả ba thí nghiệm đều thực hiện điều kiện trong chậu, tất cả được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4-5 lần lặp lại, 5 cây trong một chậu. Đánh giá các đặc tính nông học và trọng lượng cây. Có sự khác biệt ý nghĩa qua thống kê về trọng lượng trung bình cây cải xà lách giữa các nghiệm thức ở mỗi thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất, xà lách trồng trong 4 nghiệm thức giá thể: Mụn xơ dừa, Tro trấu, Mụn xơ dừa+Tro trấu (tỉ lệ 1:1) và Mụn xơ dừa+Tro trấu (tỉ lệ 2:1). Trọng lượng cây cao nhất đạt được ở giá thể Mụn xơ dừa+Tro trấu (tỉ lệ 1:1) 8,56 g/cây và thấp nhất ở giá thể Tro trấu 6,48 g/plant. Thí nghiệm thứ hai, so sánh bốn giống xà lách nhập nội gồm TN 105, TN 123, TN 160 và SG 592. Giống SG 592 có chiều cao và trọng lượng thân lá cao nhất (8.50 g/cây). Thí nghiệm thứ ba, so sánh bốn loại dung dịch dinh dưỡng thủy canh dùng trồng xà lách. Kết quả cho thấy dinh dưỡng A tốt nhất (12,40 g/cây) và MU kém nhất (7,72 g/cây).

Từ khóa: Xà lách, giá thể, giống và dinh dưỡng

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 106-115
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 131-137
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 15-23
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 199-207
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 258-265
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 272-279
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 295-304
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 305-313
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 314-322
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 323-329
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 330-338
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 58-68
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 96-105
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 99-104
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?, (2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...