Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 330-338
Tải về

ABSTRACT

Elevent imported melon varieties (F1) were evalated for their yield and horticultural characters in net house at Agricultural Experimental Farm ofCanthoUniversityfrom March to May 2007. The result of the experiment indicated that the total yield and marketable yield per hectare were significant differerent among all varieties. The marketable yield were high, ranged from 21,0 t/ha to  32,3 t/ha. Four promising varieties as Kim Co Nuong, Melon 1864, Phuong Thanh Thanh và Melon Hoang Hat in term of fruit uniformity, short duration 60-70 days, total soluble solids contents (TSS) in fruit were rather high (10,3 - 12,4%). Kim Co Nuong (to be used  as check has because of growing many years inVietnam) was lowest fruit yield but the best TSS, crispy texture and longest shelflife. Insects and dieases incidence in net house were minimal during the conduct of the experiment.

Keywords: Melon, cultivars, yields, qualities, net house

Title: Comparision of the growth, yield and quality of 11 melon varieties in net house, Spring-summer season 2007

TO?M TĂ?T

Mười một giống dưa lê F1 nhập nội được đánh giá năng suất, chất lượng và đặc tính nông học trồng trong nhà lưới tại Tra?i Thư?c nghiê?m Nông Nghiê?p, Trươ?ng Đa?i ho?c Câ?n Thơ từ tháng 3 - 5/2007. Kết quả thí nghiệm cho thấy có sự khác biệt qua phân tích thống kê về năng suất tổng và năng suất thương phẩm giữa các giống. Năng suất thương phẩm cao, ở mức 21,0 - 32,3 tấn/ha. Bốn giống dưa lê có triển vọng nhất la? Kim Cô Nương, Dưa lê 1864, Phương Thanh Thanh và Melon Hoàng hạt về phương diện trái đồng nhất, thời gian sinh trưởng ngắn 60 - 70 ngày, hàm lượng chất rắn hòa tan (độ ngọt) trong thi?t tra?i kha? cao (biê?n thiên10,3 - 12,4%). Giống Kim Nương (được dùng làm đối chứng bởi vì đã được trồng nhiều năm ở ViệtNam) tuy cho năng suất thấp nhất nhưng độ ngọt cao nhất, ăn giòn và có thời gian bảo quản lâu nhất.  Sâu bệnh hại trong nhà lưới không đáng kể trong suốt thời gian thực hiện thí nghiệm.

Từ khóa: Dưa lê, giống, năng suất, chất lượng, nhà lưới

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 106-115
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 131-137
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 15-23
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 199-207
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 258-265
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 272-279
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 295-304
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 305-313
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 314-322
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 323-329
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 339-346
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 58-68
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 96-105
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 99-104
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?, (2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...