Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 323-329
Tải về

ABSTRACT

To determine the most suitable watermelon varieties grafting on gourd to enhance plant growth, fruit yield and percentage of square fruit three treatments were 3 worship watermelon cultivars: 1/ Hong Cuc grafted on gourd (Hong Cuc was OP. local varieties as check: big fruit and yellow skin), 2/ TN568A grafted on gourd (F1 TN568A was imported variety, big fruit and dark-green skin) and 3/ Yellow grafted on gourd (F1 Yellow was imported variety, medium fruit weight and yellow skin). Traditional star bottle gourd (Lagernaria sp.) were used as rootstock. The experiment was designed RCBD with 4 replications at Agricultural Experimental Farm of Cantho University from November 2007 to January 2008.

Results show that Hong Cuc grafted on gourd and TN568A grafted on gourd gave similar plant growth and fruit yield, higher than Yellow grafted on gourd. Cultivar TN568A obtained the best results on big and medium square watermelon fruits at the frame size of 17x17x19 cm, 15x15x17 cm and 14x14x16 cm; followed by Hong Cuc with square fruit sizes of 15x15x17 cm, 14x14x16 cm and 12x12x14 cm and Yellow grafted on gourd gave small square watermelon fruit sizes of 12x12x14 cm and 14x14x16 cm but the highest successful percentage. TN568A grafted on gourd can be used for making big square watermelon surving New Year, following by Hong Cuc grafted on gourd.

Keywords: Watermelon, graft, Scion, rootstock, square watermelon, frame size

Title: Comparision of the growth, yield and percentage of square watermelon fruit grafting on bottle gourd rootstocks

TO?M TĂ?T

Nhằm xác định giống dưa hấu ghép bầu thích hợp nhất cho sự gia tăng sinh trưởng, năng suất trái và tỉ lệ trái đạt hình vuông ba nghiệm thức là ba giống dưa hấu dùng để chưng tết: 1/ Hồng Cúc ghép bầu (dưa hấu địa phương làm đối chứng, trái to, vỏ vàng), 2/ TN568A ghép bầu (giống dưa hấu nhập F1, trái to, vỏ xanh đen) và 3/ Yellow ghép bầu (giống dưa hấu nhập F1, kích thước trái trung bình, vỏ vàng). Giống bầu Sao địa phương được dùng làm gốc ghép. Thí nghiệm được bố theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp lại tại Trại Thực nghiệm Nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ từ tháng 11/2007 đến 02/2008.

Kết quả thí nghiệm cho thấy 2 giống Hồng Cúc ghép bầu và TN568A ghép bầu tương đương nhau về sinh trưởng và năng suất, cao hơn giống yellow ghép bầu. Giống TN568A ghép bầu cho trái đạt hình vuông ở 3 cỡ khuôn 17x17x19 cm, 15x15x17 cm và 14x14x16 cm, theo sau là giống Hồng Cúc ghép bầu đạt hình vuông ở khuôn 15x15x17 cm, 14x14x16 cm và 12x12x14 cm và giống Yellow ghép bầu cho trái vuông kích thước nhỏ nhất (12x12x14 cm và 14x14x16 cm). Có thể sử dụng giống dưa hấu TN568A ghép bầu Sao tạo hình trái dưa vuông kích thước lớn phục vụ chưng tết, kế đến là giống Hồng Cúc ghép bầu.

Từ khóa: Dưa hấu, cây ghép, gốc ghép, dưa hấu vuông, cở khuôn

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 106-115
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 131-137
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 15-23
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 199-207
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 258-265
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 272-279
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 295-304
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 305-313
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 314-322
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 330-338
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 339-346
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 58-68
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 96-105
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 99-104
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?, (2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...