Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 314-322
Tải về

ABSTRACT

Six varieties of lettuces including: 1/ TN 102; 2/ TN 105; 3/ TN 123; 4/ TN 160; 5/ DUN VANG and 6/ SG 592 were compared in the randomized complete block design with 6 variants were 6 varieties of lettuces and 3 replications. The results showed that TN 102, DUN VANG and SG 592 gave high remarkable yields (ranged from 17.83 ? 21.67 t/ha), and showed a better growing ability results than the 3 other varieties.

Keywords: Lettuce and  varieties

Title: Preliminary study on six lettuce varieties, Spring-summer season 2007

TóM TắT

Thí nghiệm 6 giống cải xà lách bao gồm: 1/ TN 102; 2/ TN 105; 3/ TN 123; 4/ TN 160; 5/ DúN VàNG và 6/ SG 592 được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu với 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy giống TN 102, DúN VàNG và SG 592 cho năng suất thương phẩm  (dao động từ 17,83 - 21,67 tấn/ha) và khả năng sinh trưởng cao hơn 3 giống còn lại.

Từ khóa: Xà lách và giống 

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 106-115
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 131-137
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 15-23
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 199-207
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 258-265
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 272-279
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 295-304
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 305-313
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 323-329
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 330-338
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 339-346
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 58-68
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 96-105
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 99-104
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?, (2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...