Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang:
Tải về

ABSTRACT

A field study was conducted at Hoa An, Kinh Cung and Tan Binh communes, Phung Hiep district, Hau Giang province, 2 seasons in series to determine effects of bio-organic fertilizers on the yield and quality of water convolvulus (Ipomoea aquatica, Forsk). The experiment was laid out in a randomized complete block design with three replications. The treatments were 1/ inorganic fertilizer 100-80-40 kgNPK/ha as control, 2/ bio-organic fertilizer 30 t/ha, 3/ bio-organic fertilizer 30 t/ha + inorganic fertilizer 50-40-20 kgNPK/ha, 4/ bio-organic fertilizer 15 t/ha + inorganic fertilizer 50-40-20 kgNPK/ha. The whole of  bio-organic fertilizers and ẵ inorganic fertilizer were basal application, the rest of inorganic fertilizer used interval 5 days by watering, convolvulus seed rate of  300 kg/ha.

Results showed that at the first season, there were not significant different among treatments on leaf size, leaf number and total yield (18,89-20,68 tấn/ha), nitrate content was highest (83,3 mg/kg) at control treatment of inorganic fertilizer 100-80-40 kgNPK/ha but lower than the maximum residue limitation. The second season, there were significant different among treatments on the growth and average yield, highest yield (11,63 tấn/ha) was bio-organic fertilizer 30 t/ha + inorganic fertilizer 50-40-20 kgNPK/ha, lowest yield was inorganic fertilizer 100-80-40 kgNPK/ha as control (7,83t/ha). The treatment of bio-organic fertilizer 30 t/ha had higest input and economic return 31.878.00 VN dong/ha/ first season and  17.645.000 VN dong/ha/second season

Keywords: Ipomoea aquatica, bio-organic, inorganic fertilizer, yield, quality

Title: Effects of bio-organic fertilizers on Yield of water cress, Phung Hiep district, Hau Giang province

TóM TắT

Nghiên cứu ngoài đồng được thực hiện tại xã Hòa An, Kinh Cùng và Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, 2 vụ nối tiếp để xác định hiệu quả của phân hữu cơ sinh học trên năng suất và chất lượng rau muống (Ipomoea aquatica, Forsk). Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 4 nghiệm thức ở 4 mức phân là 1/ 100-80-40 (NPK), 2/ 30 tấn phân Hữu cơ vi sinh (HCVS), 3/ 30 tấn HCVS + 50-40-20, 4/ 15 tấn HCVS + 50-40-20, với 3 lặp lại. Toàn bộ phân hữu có sinh học và ẵ phân vô cơ được bón lót, phần còn lại hòa nước để tưới 5 ngày/lần, lượng hột giống rau muống sử dụng 300 kg/ha.

Kết quả thí nghiệm cho thấy ở vụ 1, chiều cao cây, kích thước lá, số lá, năng suất tổng (18,89-20,68 tấn/ha) rau muống không khác biệt, riêng hàm lượng NO-3 cao nhất là 83,3 mg/kg ở thuần NPK (100-80-40) nhưng vẫn ở ngưỡng an toàn cho phép. Trong vụ 2, sự sinh trưởng và năng suất trung bình 3 điểm cao nhất ở mức phân 30 tấn HCVS + 50-40-20 là 11,63 tấn/ha, thấp nhất là 7,83 tấn/ha ở mức phân 100-80-40 (NPK) và nitrate tương tự vụ 1. ở nghiệm thức 30 tấn HCVS + 50-40-20 có tổng chi và cho hiệu quả kinh tế cao nhất, lợi nhuận trung bình thu được là 31.878.00 đồng/ha/vụ 1 và 17.645.000 đồng /ha/vụ 2.

Từ khóa: Rau muống, phân hữu cơ vi sinh, phân hóa học, năng suất, chất lượng

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 106-115
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 131-137
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 15-23
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 199-207
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 258-265
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 272-279
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 295-304
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 305-313
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 314-322
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 323-329
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 330-338
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 339-346
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 58-68
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 96-105
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 99-104
Tải về
CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?, (2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...