Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 58-68
Tải về

ABSTRACT

Five combination treatments between Ferralsol Phu Quoc and coconut dust DASA X2: 1/ 100% PQ soil-0% DASA X2, 2/70% PQ soil-30% DASA X2, 3/ 50% PQ soil-50% DASA X2, 4/ 30% PQ soil-70% DASA X2, 5/ 0% PQ soil-100% DASA X2 were was laid out as a Randomized Complete Block Design in nethouse of Cantho University from September 2008 to March 2009. Results showed that tomato Red Crown 250 in substrate 70% PQ soil-30% DASA X2, 50% PQ soil-50% DASA X2, 0% PQ soil-100% DASA X2 developed faster with higher total yield, marketable yield (fruit yield around 52,34-63,74 ton/ha) compared with plant in substrate 100% PQ soil-0% DASA X2 and 30% PQ soil-70% DASA X2 (fruit yield 41,47-42,24 ton/ha). There was no significant difference in qualities between 5 substrates.

Keywords: Tomato, substrate, ferralsoil, Phu Quoc, coconut dust, yield

Title: Effect of combined treatments of ferralic soil Phu Quoc and coconut dust DASA on growth, development and yield of tomato Red Crown 250

TóM TắT

Năm nghiệm thức tổ hợp giữa đất Ferralt vàng đỏ Phú Quốc và xơ dừa DASA X2 bao gồm1/ 100% đất PQ-0% XD; 2/ 70% đất PQ-30% XD; 3/ 50% đất PQ-50% XD; 4/ 30% đất PQ-70% XD; 5/ 0% đất PQ-100% XD được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên trong nhà lưới, trường Đại học Cần Thơ từ tháng 9/2009 đến 3/2010. Kết quả thí nghiệm cho thấy cà chua Red Crown 250 sinh trưởng tốt, cho năng suất cao trên giá thể 50% đất PQ-50% XD, 70% đất PQ-30% XD và 0% đất PQ-100% XD, năng suất trái biến động từ 52,34-63,74 tấn/ha, hai nghiệm thức 30% đất PQ-70% XD và 100% đất PQ-0% XD có sinh trưởng và năng suất kém hơn có khác biệt thống kê so với 3 nghiệm thức trên.

Từ khóa: Cà chua, giá thể, đất feralit vàng đỏ, Phú Quốc, mụn xơ dừa, năng suất

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 106-115
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 131-137
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 15-23
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 199-207
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 258-265
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 272-279
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 295-304
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 305-313
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 314-322
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 323-329
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 330-338
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 339-346
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 96-105
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 99-104
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?, (2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...