Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 199-207
Tải về

ABSTRACT

Two experiments were conducted to determine good radish sprout (Raphanus sativus L.) substrates with high yield. Five combined treatments of ferralsoil Phu Quoc and coconut dust DASA X0 were laid out as a Randomized Complete Block Design in nethouse of Cantho University from December 2008 to March 2009. Results of first experiment showed that plant height and marketable yield (6,17 kg/m2) of radish sprout were the highest on substrate with coconut only dust (0% PQ soil - 100% DASA Xo), treatments with only Ferralsol (100% PQ soil-0% DASA Xo) and mix 50% PQ soil-50% DASA Xo had the lowest yield (4,76 and 4,88 kg/m2, respectively). The yield of radish sprout with reused substrate was only 12-13% in comparison with the first use.

Keywords: Radish sprout, substrate, ferralsoil, Phu Quoc, coconut dust, reuse

Title: Effects of combined treatments of ferralic soil Phu Quoc and coconut dust DASA on growth and yield of radish sprout (Raphanus sativus L.)

TóM TắT

Hai thí nghiệm được thực hiện để xác định loại giá thể tốt trồng cải mầm (Raphanus sativus L.) cho năng suất cao. Năm nghiệm thức tổ hợp từ đất Phú Quốc và xơ dừa DASA X0 được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên trong nhà lưới, trường Đại học Cần Thơ từ tháng 11/2009 đến 3/2010. Chiều cao cây và năng suất thương phẩm của cải mầm ở giá thể đơn thuần mụn xơ dừa (0% đất PQ - 100% DASA X0) cao nhất (6.17 kg/m2) và đơn thuần đất Phú Quốc (100% đất PQ-0% DASA X0) với phối trộn 50% đất PQ-50% DASA X0 thấp nhất (4,76 và 4,88 kg/m2, tương ứng) có ý nghĩa thống kê. Năng suất cải mầm trên giá thể tái sử dụng chỉ bằng 12-13% so với giá thể sử dụng lần đầu. 

Từ khóa: Cải mầm, giá thể, đất Feralit vàng đỏ, Phú Quốc, mụn xơ dừa, tái sử dụng

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 106-115
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 131-137
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 15-23
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 258-265
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 272-279
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 295-304
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 305-313
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 314-322
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 323-329
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 330-338
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 339-346
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 58-68
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 96-105
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 99-104
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?, (2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...