Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 38-47
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/10/2014

Ngày chấp nhận: 09/06/2015

Title:

Isolation, selection and taxonomic identification of Nitrogen-fixing bacteria group in the soil of rice rhizosphere in the Mekong Delta

Từ khóa:

Đất phù sa, đất mặn, điều kiện nhà lưới, vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn vùng rễ lúa

Keywords:

Alluvial soil, nethouse condition, nitrogen-fixing bacteria, rhizospheric bacteria, salinity soil, taxonomic identification

ABSTRACT

The experiment was carried out with the aims of isolation, selection and taxonomic identification of nitrogen-fixing bacteria strains in the rice rhizosphere soil from 02 different categories of land in the Mekong Delta provinces (alluvial soils and salinility soils). Nitrogen-fixing bacteria from rice rhizosphere soil were isolated in the Burk medium without nitrogen mineral supplement. The NH4+ synthesis of these bacterial strains after biomass multiplication was determined by Indophenol Blue method. Bacterial strains with high NH4+ compounds in the cultural medium were used to select the best strains through the ability to provide nitrogen fertilizer for rice plants cultivated in Yoshida nutrient medium without nitrogen mineral in a labolary conditions. Bacterial strains with good results in the laborary condition were tested in pots in a greenhouse conditions. The results showed that 8 bacterial strains help rice seeding grow well in the laborary condition; 02 bacterial strains on each ecological region could replace 25-50% nitrogen supplied in the greenhouse conditions consisted of AM3, TV2B7 (saline soil), and CTB3 and CT1N2 (alluvial soil). Based on the results of molecular biology technique and biochemical tests, strains AM3, TV2B7, CT1N2 and CTB3 were closest genetic relationship with Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus megaterium, Ideonella sp. and Serratia marcescens.

TÓM TẮT

Đề tài đã thực hiện phân lập, tuyển chọn và định danh các dòng vi khuẩn cố định đạm cao từ mẫu đất vùng rễ lúa thu thập ở Đồng bằng sông Cửu Long với 02 sinh thái là đất phù sa và đất mặn. Vi khuẩn được phân lập trên môi trường Burk không đạm, sau đó nhân sinh khối và xác định hàm lượng NH4+ bằng phương pháp Indophenol Blue. Các dòng vi khuẩn có hàm lượng đạm cao nhất được sử dụng để tuyển chọn các dòng tốt nhất qua khả năng cung cấp đạm cho cây lúa trong điều kiện phòng thí nghiệm. Các dòng vi khuẩn cho kết quả tốt nhất trong điều kiện phòng thí nghiệm tiếp tục khảo sát khả năng cung cấp đạm cho cây lúa ở điều kiện nhà lưới. Kết quả tuyển chọn xác định được 8 dòng vi khuẩn có tác động tốt đến cây lúa ở điều kiện phòng thí nghiệm và 02 dòng vi khuẩn của mỗi vùng sinh thái có khả năng thay thế từ 25-50% phân đạm cho cây lúa trồng trong chậu ở nhà lưới, gồm AM3, TV2B7 (đất mặn), CT1N2 và CTB3 (đất phù sa). Định danh các dòng vi khuẩn này, xác định được chúng có quan hệ gần nhất theo thứ tự với các loài:Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus megaterium, Ideonella sp. và Serratia marcescens.

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 184-192
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 186-192
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 27-32
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 7-11
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...