Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 12-20
Tải về

ABSTRACT

This research study on building the proceduce for direct shoot regeneration of Phalaenopsis orchid from dormant buds of flower stalks. The results showed that: The medium with low macro and micro salt (ẵ macro MS + ẵ micro MS, plus 2 mg/l BAP and 0.5mg/l NAA) obtaining the highest number of shoots regeneration after 60 days of subculture inoculum (2.83 shoots/bud). The different position of dormant buds produced different shoots proliferation. Dormant buds near the base of flower stalks regenerated more vegetative shoots (82%), while dormant buds far from the base of flower stalks gave more reproductive shoot (33.24%). The medium of B5 macro salt and MS micro salt without plant growth regulator, vitamin and organic extract was most suitable for root regeneration (average 2 roots with 0.87 cm length).

Keywords: In vitro propagation, Phalaenopsis, culture media, plant growth regulator, dormant buds, flower stalk

Title: Direct shoot regeneration from dormant buds of flower stalks of Phalaenopsis orchids

TóM TắT

Đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống trực tiếp lan hồ điệp Phalaenopsis từ mầm ngủ phát hoa không qua giai đoạn tạo mô sẹo. Kết quả thu được ở môi trường có nồng độ khoáng thấp (1/2 macro MS + 1/2 micro MS, bổ sung 2 mg/l BAP và 0,5 mg/l NAA) có hiệu quả tạo chồi cao nhất (2,83 chồi/mầm) ở 60 ngày sau khi cấy. Vị trí mầm ngủ khác nhau cho kết quả tạo chồi khác nhau, mầm ngủ gần gốc phát hoa cho tỷ lệ chồi sinh dưỡng cao (82%), trong khi mầm ngủ xa gốc phát hoa lại cho tỷ lệ chồi sinh sản cao (33.24%). Môi trường có thành phần khoáng đa lượng tương tự môi trường B5 (Gamborg và cộng sự, 1968), các khoáng vi lượng tương tự môi trường MS (Murashige và Skoog, 1962), không có chất điều hòa sinh trưởng, vitamin, dịch trích hữu cơ cho khả năng tạo rễ tốt nhất (trung bình 2 rễ, với chiều dài 0,87 cm).

Từ khóa : Nhân giống, lan Hồ điệp, Phalaenopsis, môi trường nuôi cấy, chất điều hòa sinh trưởng, mầm ngủ, phát hoa

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 184-192
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 186-192
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 27-32
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 38-47
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 7-11
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...