Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2022) Trang: 21-28
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm Nghiệp

Hoa chuông (Sinningia speciosa (G. Lodd.) Hiern), họ Gesneriaceae là một trong những loài hoa lạ, hấp dẫn vì
vẻ đẹp về màu sắc và hình dáng cũng như độ bền của hoa. Nghiên cứu sử dụng đoạn thân của cây hoa chuông in
vitro xử lý EMS (Ethyl Methane Sulfonate) với các nồng độ (0%; 0,4%; 0,8%; 1,2% và 1,6%) trong 1 giờ và 1,5
giờ. Kết quả ghi nhận nghiệm thức (NT) có kiểu hình khác biệt so với đối chứng là các mẫu xử lý EMS với các
nồng độ (0,4%; 0,8%) trong 1 giờ và 1,5 giờ. Kỹ thuật ISSR (Inter simple sequence repeat) được sử dụng để khảo
sát khác biệt di truyền 8 cây hoa chuông được tái sinh từ các nghiệm thức xử lý EMS ở các nồng độ khác nhau
so với mẫu đối chứng. Với 8 mồi ISSR sử dụng ghi nhận tổng cộng 250 băng có kích thước 242-2276 cặp
nucleotide trung bình thu được 31,25 băng/mồi. Số băng đơn hình 14,5 băng/mồi, chiếm 46,4%, số băng đa hình
16,75 băng/mồi, chiếm 53,6%. Chỉ số PIC trung bình thu được là 0,24. Giản đồ phả hệ dựa trên dấu ISSR cho
thấy có sự khác biệt về mặt di truyền giữa các mẫu đoạn thân cây hoa chuông với hệ số tương đồng thấp nhất
44,44% ở mẫu cây hoa chuông xử lý EMS 0,8% trong 1giờ.

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 184-192
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 186-192
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 27-32
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 38-47
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 7-11
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...