Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 27-32
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/02/2014

Ngày chấp nhận: 30/06/2014

 

Title:

Effect of two rhizosphere bacteria strains PH27 and TN20 on the growth, development and yield of OM10424 rice variety

in field condition

Từ khóa:

Cố định đạm sinh học, giống lúa OM10424, vi khuẩn vùng rễ lúa

Keywords:

Nitrogene fixing, OM10424 variety, rice rhizosphere bacteria

ABSTRACT

Two nitrogen- fixing bacterial strains were selected among groups of bacterial strains isolated from rice rhizosphere alum soil of Phung Hiep, Hau Giang (PH27) and Tam Nong, Dong Thap (TN20). These materials were used to test the affection of their nitrogen-fixing ability on the growth, development and yield of OM10424 rice variety in field condition. The experiment was laid out in Randomized Completed Block Designed (RCBD) with 4 replications and two factors. The results showed that, among agronomic parameters, nitrogen-fixing ability of both two bacterial strains could not improve the plant height and panicle length, but did increase straw dried weight. Dried weight mean of
straw in treatments with TN20 strain innoculation attained the highest value (11,5 g/hill) and signifficantly differed with that of PH27 strain and without bacterial innoculation (10,1 g/hill). Among the yield components, the affection of nitrogen doses and bacterial innoculation did not make the unfill grain ratio and 1000 grains weight difference among treatments. Treatments innoculated with PH27 strain produced the highest panicle number/m2 (256 panicles), the highest fill grain number/panicle (63.8 grains) and the highest yield (3.25 T/ha). Innoculation with PH27 strain could save up to 50% nitrogen supplying but the obtained yield was different insignifficantly in comparison to those of full nitrogen dose without bacterial innoculation.

TóM TắT

Hai dòng vi khuẩn cố định đạm tuyển chọn từ tập đoàn vi khuẩn phân lập từ đất vùng rễ lúa nhiễm phèn thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (dòng PH27) và Tam Nông, Đồng Tháp (dòng TN20) được sử dụng để đánh giá khả năng cung cấp đạm cho giống lúa OM10424 trong điều kiện ngoài đồng ruộng. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 4 lần lặp lại với 2 nhân tố. Kết quả thu được ở các chỉ tiêu sinh trưởng cho thấy, khả năng cố định đạm của hai dòng vi khuẩn đều không làm tăng chiều cao cây và chiều dài bông nhưng có tác dụng làm tăng khối lượng khô rơm khi thu hoạch. Dòng TN20 có khối lượng rơm cao nhất (11,5 g/bụi), khác biệt có ý nghĩa với không chủng vi khuẩn (10,1 g/bụi) và có chủng dòng PH27 (10,1 g/bụi). Về các chỉ tiêu năng suất, ảnh hưởng của các mức phân đạm và các dòng vi khuẩn không đủ tạo sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ lép và khối lượng 1000 hạt. Chủng dòng PH27 cho số bông/m2 cao nhất (256 bông/m2), số hạt chắc/bông cao nhất (63,8 hạt) và cho năng suất cao nhất (3,25 T/ha). Chủng dòng PH27 có thể tiết kiệm được 50% lượng phân đạm mà vẫn cho năng suất tương đương với bón đầy đủ 100% đạm không chủng vi khuẩn.

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 184-192
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 186-192
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 38-47
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 7-11
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...