Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2021) Trang: 3-11
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Ba mươi giống lúa japonica được sử dụng trong nghiên cứu có thời gian sinh trưởng được phân thành 4
nhóm với 6 giống cực ngắn ngày, 7 giống ngắn ngày, 7 giống trung ngày và 10 giống dài ngày. Các giống lúa dài
ngày cho năng suất cao hơn các giống lúa ngắn ngày, trong đó 3 giống cho năng suất cao nhất đều thuộc nhóm
dài ngày và 3 giống cho năng suất thấp nhất đều thuộc nhóm cực ngắn ngày. –ời gian trổ bông có tương quan
với chiều cao cây, số hạt chắc/bông, tỷ lệ lép và năng suất của các giống lúa. –ời gian trổ bông càng muộn
càng cao cây, nhiều hạt chắc và cho năng suất cao. Tuy nhiên, năng suất lúa chỉ tương quan trung bình với số
bông/khóm, tương quan yếu với số hạt chắc/bông, khối lượng hạt và thời gian trổ bông. Chỉ thị phân tử P2 của
vùng gen Hd1 có thể xác định được các giống lúa có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm ngắn ngày hay dài ngày
nhưng không thể phân biệt được tới 4 nhóm như thực tế đang sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long

 
Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 184-192
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 186-192
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 27-32
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 38-47
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 7-11
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...