Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2022) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm Nghiệp

Cây Lan Ý (Spathiphyllum Wallisii) là cây thuộc họ Araceae, được ứng dụng rất nhiều trong trang trí nội thất và
ngoại thất và còn có tác dụng thanh lọc không khí. Công thức tốt nhất để tăng hiệu quả tạo mẫu sạch ở cây Lan
Ý là công thức môi trường bổ sung 500 mg/l cefotaxime, tỷ lệ mẫu sạch đạt 58,42%, tỷ lệ sống sót đạt cao nhất
49,14%. Cefotaxime ở nồng độ 500 mg/l có sự tăng trưởng thúc đẩy hoạt động trong nuôi cấy mô cây Lan Ý,
nồng độ cefotaxime phù hợp nhất để kích thích tăng hệ số nhân nhanh cây Lan Ý là 500 mg/l. Ở nồng độ này, tỷ
lệ ra rễ đạt 98,36% và hệ số nhân nhanh đạt cao nhất trong tất cả các môi trường là 6,4. Trong môi trường MS có
bổ sung 0,2 mg/L BAP, nồng độ cefotaxime thích hợp để kích thích sự phát triển chiều cao chồi là 500 mg/l, trên
môi trường này, chiều cao cây Lan Ý in vitro đạt cao nhất là 8,48 cm. Khối lượng tươi đạt cao nhất khi môi
trường được bổ sung với 500 mg/l cefotaxime (344,85 mg). Công thức tốt nhất để phát triển rễ cây Lan Ý in vitro
là môi trường MS có bổ sung 0,2 mg/L IBA bổ sung 500 mg/L cefotaxime có tỷ lệ ra rễ trung bình cao nhất
(98,36%), số rễ cao 2,85 – 2,96 rễ/cây. Khi đưa ra ngoài môi trường bầu đất, nồng độ 500 mg/l cefotaxime vẫn
tiếp tục cho tỷ lệ sống sót cao nhất đạt 95%. Do đó, trong quá trình vi nhân giống cefotaxime có thể làm tăng
chồi và kéo dài chồi ở một mức độ đáng kể. Do tác dụng tích cực của kháng sinh cefotaxime về sự nhân lên và
kéo dài chồi, có thể ứng dụng trong nuôi cấy mô ở cây Lan Ý. Kết quả này có thể sử dụng để nhân nhanh cây
Lan Ý trong tương lai.

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 184-192
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 186-192
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 27-32
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 38-47
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 7-11
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...