Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol.1, No. 12 (73) (2013) Trang: pp. 7-11
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Liên kết:

This paper presents the reforms of teaching method for the Analog Electronic Circuits Lab course at Cantho University. The proposed approach aimed to develop soft skills and problem-solving ability of students through the combination of pre-lab simulation exercises, hands-on activities at laboratory, and design projects. Students taking this lab course believed that the new teaching strategy stimulated their motivation to learn and helped them develop necessary skills to turn an idea into working hardware to solve a problem. This approach is designed to satisfy the requirements of the current job market where basic skills such as communication, teamwork, critical thinking, and problem-solving are highly desired.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 1-7
Tải về
9 (2020) Trang: 1072-1080
Tạp chí: International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research
(2019) Trang: 131-136
Tạp chí: The 7th International Conference on Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications (FICTA 2018), Da Nang, Vietnam, Nov. 29-30, 2018
(2015) Trang: 107-111
Tạp chí: HỘI THẢO QUỐC GIA 2015 về ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG và CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ECIT 2015), Tp. Hồ Chí Minh, 10-11/12/2015
1 (2013) Trang: 108
Tạp chí: THE 2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
1 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...