Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (2020) Trang: 1072-1080
Tạp chí: International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research

The Mekong River Delta is a key area for aquaculture production, providing over 66% of Vietnam’s  aquaculture production annually. However, large-scale cultivation and intensive farming have resulted in deterioration of aquaculture water quality and higher rate of aquatic animal diseases. Therefore, water quality control is the key to succeed an aquaculture management. This work presents the design and deployment of an IoT-based water quality monitoring system for Pangasius fish farming in Mekong Delta. The designed system allows farmers to monitor in real time the most important physico-chemical variables of the pond water. Especially, this work introduces a simple and effective approach for automatic cleaning sensor probes that helps improve sensor readings reliability and reduce maintenance costs.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 1-7
Tải về
(2019) Trang: 131-136
Tạp chí: The 7th International Conference on Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications (FICTA 2018), Da Nang, Vietnam, Nov. 29-30, 2018
(2015) Trang: 107-111
Tạp chí: HỘI THẢO QUỐC GIA 2015 về ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG và CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ECIT 2015), Tp. Hồ Chí Minh, 10-11/12/2015
1 (2013) Trang: 108
Tạp chí: THE 2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
1 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...