Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 131-136
Tạp chí: The 7th International Conference on Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications (FICTA 2018), Da Nang, Vietnam, Nov. 29-30, 2018

Internet of Things (IoT) technology is fast growing as the major force which changes the world. It is gradually entering our daily lives in the form of connected TVs, smart watches, Bluetooth smart light bulbs, and even more intelligent devices such as Wi-Fi air conditioners. This paper presents the design and implementation of a prototype IoT-based system of home water purifiers that enables predictive maintenance, named the i-Water system. The designed system enables water purifier suppliers to monitor and gather information on working status of their customers’ devices in real-time. The profiles of water purifiers are stored and processed by a cloud server on a 24/7 basis. This allows the equipment suppliers to provide better customer support and enhance business efficiency.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 1-7
Tải về
9 (2020) Trang: 1072-1080
Tạp chí: International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research
(2015) Trang: 107-111
Tạp chí: HỘI THẢO QUỐC GIA 2015 về ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG và CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ECIT 2015), Tp. Hồ Chí Minh, 10-11/12/2015
1 (2013) Trang: 108
Tạp chí: THE 2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
1 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...