Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 161-168
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
Liên kết:

Trong bối cảnh ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, việc lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp có hiệu quả kinh tế cao là rất cần thiết. Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá mức hiệu quả kinh tế của mô hình trồng năng bộp tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng bằng cách ứng dụng phương pháp phân tích màng bao dữ liệu. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 40 nông hộ trồng năng tại thị xã Ngã Năm. Kết quả nghiên cứu cho thấy lợi nhuận trung bình đạt 14 triệu đồng/vụ/1000m2 và tỷ suất lợi nhuận/chi phí là 1,08, kết quả này cho thấy mô hình có khả thi về mặt tài chính. Về hiệu quả kinh tế, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy nông hộ đạt được mức hiệu quả kinh tế còn thấp, trung bình khoảng 46%, điều này nông dân có thể nâng cao hiệu quả kinh tế thêm khoảng 54%. Để nâng cao hiệu quả kinh tế của mô hình trồng năng, kết quả hồi quy Tobit đã xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế gồm tuổi, hình thức trồng và nguồn vốn.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 150-156
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 203-209
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 266-273
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 294-303
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 313-321
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 68-74
Tải về
66 (2021) Trang: 267-275
Tạp chí: JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY
(2016) Trang: 232-240
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2016) Trang: 74-88
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2017) Trang:
Tạp chí: THE UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE 2017
8 (2015) Trang: 1-10
Tạp chí: Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology
0 (2015) Trang: 1-16
Tác giả: Võ Hồng Tú
Tạp chí: Environment, Development and Sustainability
15 (2015) Trang:
Tạp chí: Global Journal of Science Frontier Research: D Agriculture and Veterinary
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...