Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 266-273
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/04/2020

Ngày nhận bài sửa: 21/05/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

Role of the new rural construction program in household economic development

Từ khóa:

Kinh tế hộ, nông thôn mới, phân tích điểm xu hướng, tác động

Keywords:

Households’ economy, impact, new rural construction program, propensity score matching

ABSTRACT

New Rural Construction Program is a key national program with the goal of comprehensive development of rural areas. After 10 years of implementation, it is necessary to assess the impact of the program, especially on people in rural areas. Four hundred and fifty-eight households in Hau Giang province were interviewed with respect to the commune groups with different levels of completion of the program criteria. The research results show that the new rural construction program positively affects income and socio-economic life in the study sites. By using propensity score matching method with the nearest neighbor matching, the research results show that the total income of the household after the program increases to VND 56,246 million/year at a statistical significance of 10%. For the scope/radius matching comparison method, the study showed that the total household income increased to VND 20,662 million/year at the 1% significance level.

TÓM TẮT

Xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng điểm cấp quốc gia với mục tiêu phát triển toàn diện khu vực nông thôn. Sau 10 năm triển khai thực hiện, việc đánh giá tác động của chương trình, đặc biệt là người dân khu vực nông thôn là rất cần thiết. Nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn 458 hộ ở địa bàn tỉnh Hậu Giang theo các nhóm xã có mức độ hoàn thành các tiêu chí khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy chương trình xây dựng nông thôn mới tác động tích cực đến thu nhập và đời sống kinh tế xã hội tại địa bàn nghiên cứu. Thông qua phương pháp phân tích điểm xu hướng với phương pháp so sánh cận gần nhất, kết quả phân tích cho thấy tổng thu nhập của hộ sau khi có chương trình xây dựng nông thôn mới tăng lên 56,246 triệu đồng/năm ở mức ý nghĩa thống kê 10%. Đối với phương pháp so sánh phạm vi/bán kính, nghiên cứu cho thấy tổng thu nhập của hộ tăng lên 20,662 triệu đồng/năm ở mức ý nghĩa 1%.

Trích dẫn: Võ Hồng Tú và Nguyễn Thùy Trang, 2020. Vai trò của chương trình xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế hộ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4D): 266-273.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 150-156
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 203-209
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 294-303
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 313-321
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 68-74
Tải về
66 (2021) Trang: 267-275
Tạp chí: JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY
(2016) Trang: 232-240
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2016) Trang: 161-168
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2016) Trang: 74-88
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2017) Trang:
Tạp chí: THE UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE 2017
8 (2015) Trang: 1-10
Tạp chí: Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology
0 (2015) Trang: 1-16
Tác giả: Võ Hồng Tú
Tạp chí: Environment, Development and Sustainability
15 (2015) Trang:
Tạp chí: Global Journal of Science Frontier Research: D Agriculture and Veterinary
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...