Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 235-244
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 12/08/2020 Ngày nhận bài sửa: 17/09/2020

Ngày duyệt đăng: 27/02/2021

 

Title:

Willingness to pay for internal credit of agricultural cooperative members in Vinh Long province

Từ khóa:

Hồi quy OLS, hợp tác xã nông nghiệp, sự sẵn lòng tham gia, tín dụng nội bộ

Keywords:

Agricultural cooperatives, internal credit, OLS regression, willingness to participate

 

ABSTRACT

The internal credit is one of the important services for agricultural cooperatives, contributing to improving the production and business performance of both cooperatives and members. Based on the current situations, there have not been any internal credits due to difficulties in financial capital in Vinh Long province. The study conducted focus group interviews with 29 agricultural cooperatives and face-to-face interviews with 244 members of the cooperatives. The research results show that the majority of cooperatives (62.1%) and members (81.97%) were willing to establish and pay for the internal credits. OLS regression results show that participation in training and participation in unions and mass organizations have positive relationship while production experience has a negative effect on willingness to participate and pay for the internal credits. The study also proposed some specific recommendations to establish and develop the internal credit systems for agricultural cooperatives in Vinh Long province.

TÓM TẮT

Quỹ tín dụng nội bộ (TDNB) là một trong những dịch vụ quan trọng đối với các hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN), góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của cả HTX và thành viên. Từ thực trạng các HTXNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, quỹ TDNB chưa được thành lập do còn nhiều khó khăn về nguồn vốn tài chính. Kết quả phỏng vấn nhóm Hội đồng quản trị của 29 HTXNN và 244 thành viên của các HTXNN cho thấy phần lớn Hội đồng quản trị HTXNN và thành viên đều có nguyện vọng thành lập quỹ TDNB, cụ thể có đến 62,1% các HTX đồng ý thành lập quỹ và 81,97% thành viên sẽ sẵn sàng tham gia vào quỹ TDNB. Kết quả hồi quy bằng phương pháp bình phương bé nhất (OLS) cho thấy tham gia tập huấn và tham gia vào hội, đoàn thể có ảnh hưởng tỷ lệ thuận trong khi kinh nghiệm sản xuất ảnh hưởng tỷ lệ nghịch đến sự sẵn lòng tham gia đóng góp cho quỹ TDNB. Nghiên cứu cũng đã đề xuất một số kiến nghị cụ thể để thành lập và phát triển quỹ TDNB cho các HTXNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 150-156
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 203-209
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 266-273
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 294-303
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 313-321
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 68-74
Tải về
66 (2021) Trang: 267-275
Tạp chí: JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY
(2016) Trang: 232-240
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2016) Trang: 161-168
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2016) Trang: 74-88
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2017) Trang:
Tạp chí: THE UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE 2017
8 (2015) Trang: 1-10
Tạp chí: Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology
0 (2015) Trang: 1-16
Tác giả: Võ Hồng Tú
Tạp chí: Environment, Development and Sustainability
15 (2015) Trang:
Tạp chí: Global Journal of Science Frontier Research: D Agriculture and Veterinary
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...