Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (2021) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Liên kết:

Nhằm góp phần đề xuất giải pháp phát triển bền vững chương trình nông thôn mới và tiếp tục xây dựng theo hướng nâng cao và kiểu mẫu, nghiên cứu được thực hiện để đánh giá mức sẵn lòng đóng của người dân cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nghiên cứu đã thực hiện quả khảo sát 458 hộ dân và sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên giới hạn kép. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người dân ở các nhóm xã có mức độ hoàn thành khá và trung bình có hiểu biết về nội dung cũng như mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới còn khá khiêm tốn. Kết quả mô hình đánh giá ngẫu nhiên giới hạn kép cho thấy mức sẵn lòng chi trả trung bình của người dân khoảng 14,39 ngàn đồng/tháng. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả là giới tính, tham gia hội, thu nhập và gia đình văn hoá.

 
Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 150-156
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 203-209
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 266-273
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 294-303
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 313-321
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 68-74
Tải về
66 (2021) Trang: 267-275
Tạp chí: JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY
(2016) Trang: 232-240
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2016) Trang: 161-168
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2016) Trang: 74-88
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2017) Trang:
Tạp chí: THE UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE 2017
8 (2015) Trang: 1-10
Tạp chí: Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology
0 (2015) Trang: 1-16
Tác giả: Võ Hồng Tú
Tạp chí: Environment, Development and Sustainability
15 (2015) Trang:
Tạp chí: Global Journal of Science Frontier Research: D Agriculture and Veterinary
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...