Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 1-8
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/11/2012

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

The real state of gender equality of Khmer community at rural areas of Mekong Delta

Từ khóa:

Bình đẳng giới, vai trò giới, vai trò sản xuất và vai trò tái sản xuất

Keywords:

Gender equality, gender roles, production role and reproduction role

ABSTRACT

Gender equality is one out of the important goals that many countries over the world have been pursuing for last years, in which includes Vietnam. Although this aspect?s importance was recognized, the real state and implementing performance of gender equality are still facing difficulties, especially in rural areas where Khmer people are living in. However, still lack of research relating to this area has been conducted. These are the reasons why the research was implemented to provide answers to three following objectives: (1) investigating the status of gender equality in aspects of economic, social, health, education,? (2) investigating the status of task allocation according to three gender roles and (3) suggesting solutions for better situation of gender equality. PRA (KIP and focus group discussion) and household survey have been applied to collect data. Study results show that the gender equality?s situation is quite good, women contribute about 58% of total household? income, women approach better in education opportunities than men, both men and women participate in resource management. Regarding to activity allocation, women spend 1.5 hours more than men.

TóM TắT

Bình đẳng giới (BĐG) là một trong những mục tiêu quan trọng mà các nước trên thế giới đã và đang đeo đuổi trong thời gian qua, kể cả Việt Nam. Mặc dù vấn đề này đã được nhận ra là rất quan trọng nhưng tình hình BĐG và thực thi BĐG vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là khu vực nông thôn có đồng bào dân tộc Khmer. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn rất ít nghiên cứu về lĩnh vực này. Đó chính là những lý do nghiên cứu được thực hiện với ba mục tiêu cụ thể sau: (1) tìm hiểu thực trạng BĐG trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục,?; (2) thực trạng phân công lao động trong gia đình theo ba vai trò giới và (3) các giải pháp thúc đẩy BĐG. Phương pháp PRA (KIP và thảo luận nhóm) và điều tra hộ đã được sử dụng để thu thập số liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng BĐG là tương đối tốt, phụ nữ đóng góp khoảng 58% tổng thu nhập, tiếp cận giáo dục của phụ nữ có khuynh hướng cao hơn nam, tiếp cận và kiểm soát nguồn lực có sự tham gia của cả hai giới. Về phân công lao động cho thấy tổng thời gian làm việc trong ngày của nữ nhiều hơn khoảng 1.5 giờ so với nam giới.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 150-156
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 203-209
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 266-273
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 294-303
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 313-321
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 68-74
Tải về
66 (2021) Trang: 267-275
Tạp chí: JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY
(2016) Trang: 232-240
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2016) Trang: 161-168
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2016) Trang: 74-88
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2017) Trang:
Tạp chí: THE UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE 2017
8 (2015) Trang: 1-10
Tạp chí: Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology
0 (2015) Trang: 1-16
Tác giả: Võ Hồng Tú
Tạp chí: Environment, Development and Sustainability
15 (2015) Trang:
Tạp chí: Global Journal of Science Frontier Research: D Agriculture and Veterinary
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...