Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 150-156
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 08/09/2018

Ngày nhận bài sửa: 16/11/2018

Ngày duyệt đăng: 26/04/2019

 

Title:

Assessing the impacts of mechanization on sugarcane farmers’ income in Hau Giang province

Từ khóa:

Cơ giới hóa, đánh giá tác động, trồng mía

Keywords:

Impact assessment, mechanization, sugarcane production

ABSTRACT

Mechanization is one of the important priorities to reduce costs and to increase competitiveness for sugar industry in Hau Giang province. However, the adoption rate of mechanization is still limited as a part of farmers have not recognized the benefits from mechanization. Therefore, the study was conducted to assess the impact of mechanization on income, particularly the production costs for sugarcane farmers. Based on the results of interviews with 300 farmers cultivating sugarcane in Phung Hiep, Vi Thanh and Nga Bay, the study found that the profit of farmers applied mechanization was at 55.12 million VND/ha, which is higher than that of the non-mechanized farmers at 43.921 million VND/ha. The benefit-cost ratio and benefit-revenue ratio of mechanized farmers were also higher than that of the non-mechanized ones. The results obtained from the Propensity Score Matching method also showed that by using the nearest neighbor matching approach, the total production cost of the mechanized farmers were 16.5 million VND/ha, which is lower than that of the non-mechanized ones; and the difference was 13.1 millionVND/ha by using the radius matching approach. These results showed that the application of mechanization in sugarcane production has positively impacted on the reduction of production costs and contributed to the increase in sugarcane farmers' income.

TÓM TẮT

Cơ giới hóa là một trong những ưu tiên quan trọng nhằm giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh cho ngành hàng mía đường tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, tình hình áp dụng cơ giới hóa vẫn còn hạn chế do một bộ phận nông dân chưa nhận ra những lợi ích mà nó mang lại. Do vậy, nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá tác động của ứng dụng cơ giới hóa đến thu nhập, cụ thể là chi phí sản xuất của nông hộ trồng mía. Dựa trên kết quả phỏng vấn 300 nông hộ đang canh tác mía tại ba huyện Phụng Hiệp,Vị Thanh và Ngã Bảy, kết quả nghiên cứu cho thấy lợi nhuận của nông hộ có cơ giới hóa là 55,123 triệu đồng/ha, cao hơn nông hộ không cơ giới hóa là 43,921 triệu đồng/ha. Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của mô hình trồng mía có cơ giới hóa cũng cao hơn không có cơ giới hóa. Kết quả ước lượng từ phương pháp PSM (Propensity Score Matching) cũng cho thấy, với phương pháp so sánh cận gần nhất thì tổng chi phí sản xuất của hộ ứng dụng cơ giới hóa thấp hơn hộ không ứng dụng cơ giới là 16,5 triệu đồng/ha và với phương pháp so sánh phạm vi/bán kính thì thấp hơn 13,1 triệu đồng/ha. Từ đó cho thấy, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất mía đã tác động tích cực đến tiết giảm chi phí sản xuất và góp phần nâng cao thu nhập trồng mía của nông hộ.

Trích dẫn: Võ Hồng Tú, Nguyễn Thùy Trang và Phan Văn Hiệp, 2019. Đánh giá tác động của ứng dụng cơ giới hóa đến thu nhập nông hộ trồng mía tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2D): 150-156.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 203-209
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 266-273
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 294-303
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 313-321
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 68-74
Tải về
66 (2021) Trang: 267-275
Tạp chí: JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY
(2016) Trang: 232-240
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2016) Trang: 161-168
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2016) Trang: 74-88
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2017) Trang:
Tạp chí: THE UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE 2017
8 (2015) Trang: 1-10
Tạp chí: Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology
0 (2015) Trang: 1-16
Tác giả: Võ Hồng Tú
Tạp chí: Environment, Development and Sustainability
15 (2015) Trang:
Tạp chí: Global Journal of Science Frontier Research: D Agriculture and Veterinary
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...