Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 313-321
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/08/2020

Ngày nhận bài sửa: 08/09/2020

Ngày duyệt đăng: 28/12/2020

 

Title:

Analyzing the performance of agricultural cooperatives in Vinh Long province

Từ khóa:

Dịch vụ nông nghiệp, hiệu quả hoạt động, hiệu quả tài chính, hợp tác xã nông nghiệp

Keywords:

Agricultural cooperatives, agricultural services, financial efficiency, performance

 

ABSTRACT

In order to contribute to proposing solutions to improve the performance of agricultural cooperatives in Vinh Long province in particular and the Mekong Delta in general, the research was conducted via group interviews with management boards of 75 cooperatives. The study shows that the performance scale of the cooperatives in Vinh Long province is still small in terms of market size, number of members, and charter capital. The number of services delivered by cooperatives is limited, many cooperatives have only one service. The research results also show that the financial efficiency indicators of the cooperatives are very low with net profits of only 129-177 million VND/year. In addition, the financial indicators of cooperatives with services are higher than cooperatives without services. The study also shows that the number of services, the scale of cooperatives, production costs, and the number of members are significantly and positively correltated with the net profit.

TÓM TẮT

Nhằm góp phần để xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động cho các hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) tỉnh Vĩnh Long nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn nhóm các hội đồng quản trị của 75 HTXNN. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng về hoạt động của các HTXNN tỉnh Vĩnh Long còn nhỏ về quy mô thị trường, số lượng thành viên và vốn điều lệ. Số lượng dịch vụ của các HTXNN còn hạn chế, chủ yếu là hoạt động đơn dịch vụ. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả tài chính của các HTXNN trên địa bàn tỉnh còn rất hạn chế, lợi nhuận chỉ dao động khoảng 129-177 triệu đồng/năm. Các chỉ số tài chính của HTXNN có dịch vụ đều cao hơn so với HTX không có dịch vụ. Về kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của HTXNN cho thấy số lượng dịch vụ, quy mô của HTX, chi phí sản xuất và số lượng thành viên HTX có ảnh hưởng có ý nghĩa và tỷ lệ thuận với lợi nhuận.

Trích dẫn: Võ Hồng Tú và Nguyễn Thùy Trang, 2020. Phân tích hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(6D): 313-321.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 150-156
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 203-209
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 266-273
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 294-303
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 68-74
Tải về
66 (2021) Trang: 267-275
Tạp chí: JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY
(2016) Trang: 232-240
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2016) Trang: 161-168
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2016) Trang: 74-88
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2017) Trang:
Tạp chí: THE UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE 2017
8 (2015) Trang: 1-10
Tạp chí: Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology
0 (2015) Trang: 1-16
Tác giả: Võ Hồng Tú
Tạp chí: Environment, Development and Sustainability
15 (2015) Trang:
Tạp chí: Global Journal of Science Frontier Research: D Agriculture and Veterinary
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...