Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
16 (2021) Trang: 20-35
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình trọng điểm với mục tiêu phát triển toàn diện khu vực nông thôn. Hậu Giang là tỉnh đi đầu ở Đồng bằng sông Cửu Long về thực hiện nông thôn mới. Do vậy, nghiên cứu thực hiện điều tra 458 quan sát tại Hậu Giang để tìm hiểu nguồn vốn sinh kế và so sánh sánh nguồn vốn sinh kế ở các nhóm xã có kết quả xây dựng nông thôn mới khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhìn chung năm nguồn vốn sinh kế nông hộ ở nhóm xã hoàn thành tốt là cao hơn so với các nhóm xã còn lại. Kết quả hồi quy đa biến cho thấy có 04 yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa và tỷ lệ thuận đến thu nhập nông hộ, gồm diện tích đất của nông hộ, tình hình vốn vay, nhân khẩu trong gia đình và nhóm xã hoàn thành tốt xây dựng nông thôn mới.

 
Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 150-156
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 203-209
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 266-273
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 294-303
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 313-321
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 68-74
Tải về
66 (2021) Trang: 267-275
Tạp chí: JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY
(2016) Trang: 232-240
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2016) Trang: 161-168
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2016) Trang: 74-88
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2017) Trang:
Tạp chí: THE UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE 2017
8 (2015) Trang: 1-10
Tạp chí: Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology
0 (2015) Trang: 1-16
Tác giả: Võ Hồng Tú
Tạp chí: Environment, Development and Sustainability
15 (2015) Trang:
Tạp chí: Global Journal of Science Frontier Research: D Agriculture and Veterinary
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...