Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2018) Trang: 54-59
Tạp chí: Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
Liên kết:

Khảo sát 180 ếch đồng trại 3 huyện Cao lãnh, Tháp mười, Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp bằng quan sát và mổ khám ký chủ từ tháng 1/2017 đến tháng 2/2018. Kết quả  cho thấy ếch đồng nhiễm giun sán với tỷ lệ nhiễm cao 88,89%. Tỷ lệ nhiễm giun sán trên ếch đồng ở mùa mưa 95,56% cao hơn mùa nắng 82,22%..Kết quả định danh và phân loại cho thấy  Ếch đồng nhiễm 4 lớp:Trematoda, Cestoda, Nematoda và Acanthocephala. Ếch đồng nhiễm 12 loài giun sán trong đó lớp Trematoda chiếm với tỷ lệ cao nhất là 80%  gồm  4 loài: Diplodiscus mehari (63,89%), Mesocoelium sociale (13,30%),Pleurogenoi des sphaericus (27,78%) và loài Clinostomum complanatum (4,44%), hầu hết sán lá ký sinh ở ruột.Ếch nhiễm lớp Nematoda (47,44%) với 5 loài là  Neoxsyomatium brevicaudatum với tỷ lệ nhiễm cao nhất là 30,77%, Cosmocercoides sp. (25,64%), Paracosmocerca macronata (2,56%), Oswaldocruzia filiformis (2,56%), Eucylometra bungara (1,67%).Kế đến là lớp Nematoda với tỷ lệ 40% gồm 5 loài: Rhabdias sp. nhiễm với tỷ lệ 8,89%, Neoxsyomatium brevicaudatum (21,11%), Cosmoscercoides sp. (10,56%) Paracosmocerca macronata (6,11%) Oswaldocruzia filiformis (5%). Lớp Cestoda với duy nhất một loài là Spirometra erinaceieuropaei với tỷ lệ nhiễm là 7,22%. Và cuối cùng là lớp Acanthocephala nhiễm 1 loài Acanthocephalus lucii với tỷ lệ là 5,56%. Trong các loài được tìm thấy ở ếch đồng có loài giun đầu gai Acanthocephalus lucii, sán dây Spirometra erinaceieuropaei và loài sán lá Clinostomum complanatum có khả năng truyền lây sang người cần phải được quan tâm.

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 109-117
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 118-125
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 69-74
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 79-83
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 84-88
Tải về
1 (2012) Trang: 491
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
1 (2012) Trang: 213
Tạp chí: Bệnh truyền lây từ động vật sang người
1 (2012) Trang: 487
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
(2008) Trang:
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú Y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...