Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 92-101
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/06/2013

Ngày chấp nhận: 31/10/2013

 

Title:

Assessing the improvement of the farmers throughout the FFS training course about strengthening farmer capacity on rice breeding and seed production in Hau Giang province in 2012

Từ khóa:

Cải thiện, tập huấn, lớp học trên đồng ruộng

Keywords:

Improvement, training, FFS

ABSTRACT

The project ?Strengthening Farmer-Agricultural Research and Extension System Partnership (FERAS) ? Vietnam (2011-2013)? has been put into practice in Hau Giang Province, Vietnam since 2011. The purpose of this activity is to provide the farmers with practical knowledge about the farming ? ecology system, how to apply the modern technology in seed selection, approaching to socialize seed selection activities in the local area. In this study, the author focused on farming households that had been attended the Training Workshop of FFS. The study concentrated on examining the modern technology comprehension, improvement and application of the households through the FFS?s training. The result of the study indicated that learners had a big improvement in studying. The proof is that, before attending the course, 100% of learners had weak or average levels; however, after the course, 100% of learners reached good or very good levels. The study also showed that the rates of the amendment of different farmers groups? knowledge were in correlation. Moreover, it is suggested several directions to improve the comprehension of the knowledge and apply the new technology of the farmers in the surveyed area.

TóM TắT

Dự án ?Tăng cường hợp tác nông dân trong nghiên cứu nông nghiệp và khuyến nông (Fares) - Việt Nam giai đoạn 2011 ? 2013? đã được áp dụng từ năm 2011 tại tỉnh Hậu Giang nhằm cung cấp cho nông dân những kiến thức thực tế về hệ sinh thái đồng ruộng, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật về chọn tạo giống cây trồng góp phần xã hội hóa công tác giống tại địa phương. Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung vào các hộ nông dân sản xuất lúa tham gia khóa tập huấn FFS. Nghiên cứu tập trung giải quyết vấn đề trọng tâm đó là đánh giá sự tiếp thu, mức độ cải thiện và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật của các hộ nông dân trồng lúa qua khóa tập huấn FFS cho nông dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy người học đã có sự cải thiện kiến thức rất đáng kể, kết quả đầu vào có 100% học viên xếp loại trung bình, yếu ? kém. Sau khóa học, 100% học viên đã được xếp loại giỏi, khá. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mức độ cải thiện kiến thức của các nhóm nông dân khác nhau về trình độ học vấn là có tương quan với nhau. Nghiên cứu cũng gợi mở một số định hướng nhằm nâng cao sự tiếp thu kiến thức và ứng dụng tiến bộ khoa học của nông dân trên địa bàn nghiên cứu.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 106-113
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 31-36
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 62-73
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 70-77
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 87-95
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 98-106
Tải về
7/2019 (2019) Trang: 309-316
Tạp chí: Journal of International Scientific Publications
(2017) Trang: 145-152
Tạp chí: The International Scientific Workshop on Scientific Research for Training Assignment in Kien Giang province, Viet Nam on December, 22nd 2017
12 (2018) Trang: 99-105
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
4 (2018) Trang: 21-24
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
(2016) Trang: 220-231
Tạp chí: Hội nghị Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hôi nhập, tổ chức tại Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ, ngày 30/12/2016
Huỳnh Quang Tín (2016) Trang: 42-53
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...