Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 122-127
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/05/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

 

Title:

Gender in labor division in economic development of households in Phung Hiep district, Hau Giang province

Từ khóa:

Giới, phân công, nông hộ

Keywords:

Gender, division, household

ABSTRACT

Today, rural women has an improvement of awareness about their position and roles in farming production activities, non - agricultural economic sectors, as well as social activities which contribute to the economic development of households. However, there are some women who do not understand clearly the legal rights in family, they often accept with the inequity in labor division in the household. The result of the study about the gender in labor division in household?s economic development in Phung Hiep District, Hau Giang Province indicates that female accounts for 2.7% of tillage activities in rice production; whereas male occupies the higher proportion, at 58.7%. Non-agricultural activities such as sale and purchase women play the key role, with 40%; trade and craft activities (as bamboo, water hyacinth and wicker weaving), with 87.9%. Besides, women are high appreciated in family financial management (37.3%); whereas men only accounts for 19.4%. The study also suggests some solutions to raising gender awareness in labor division of farm households.

TóM TắT

Ngày nay, phụ nữ nông thôn đã nâng cao nhận thức vị trí và vai trò của họ trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp, các ngành kinh tế phi nông nghiệp, cũng như các hoạt động xã hội nhằm góp phần phát triển kinh tế trong nông hộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít phụ nữ chưa hiểu rõ quyền về mặt pháp lý trong gia đình, họ thường hay chấp nhận sự thiếu công bằng trong phân công lao động tại nông hộ. Kết quả nghiên cứu vấn đề giới trong phân công lao động phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp ? tỉnh Hậu Giang cho thấy, nữ giới chiếm 2,7% hoạt động làm đất trong sản xuất lúa, nam giới chiếm tỷ lệ khá cao 58,7%. Các hoạt động sản xuất phi nông nghiệp như mua bán nhỏ lẻ phụ nữ giữ vai trò chủ yếu chiếm 40%, nữ giới tham gia các ngành nghề thủ công mỹ nghệ như đan tre, đan lục bình, đan lát chiếm tỷ lệ cao 87,9%. Bên cạnh đó, nữ giới còn được đánh cao trong quản lý tài chính của gia đình (chiếm 37,3%), trong khi nam giới chiếm tỷ lệ thấp hơn 19,4%. Nghiên cứu còn gợi mở một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò và nhận thức của giới trong phân công lao động tại nông hộ.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 106-113
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 31-36
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 62-73
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 70-77
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 87-95
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 92-101
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 98-106
Tải về
7/2019 (2019) Trang: 309-316
Tạp chí: Journal of International Scientific Publications
(2017) Trang: 145-152
Tạp chí: The International Scientific Workshop on Scientific Research for Training Assignment in Kien Giang province, Viet Nam on December, 22nd 2017
12 (2018) Trang: 99-105
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
4 (2018) Trang: 21-24
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
(2016) Trang: 220-231
Tạp chí: Hội nghị Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hôi nhập, tổ chức tại Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ, ngày 30/12/2016
Huỳnh Quang Tín (2016) Trang: 42-53
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...