Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 62-73
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/05/2014

Ngày chấp nhận: 31/10/2014

 

Title:

Determining the factors influencing the farmers' satisfaction via the FFS training course about strengthening farmer capacity on rice breeding and seed production in Hau Giang Province in 2012

Từ khóa:

Hài lòng, tập huấn, lớp học trên đồng ruộng

Keywords:

Satisfaction, training, farmer's field school

ABSTRACT

The aim of strengthening farmer capacity on rice breeding and seed production through ?The farmer?s field school? (FFS) in Hau Giang province in 2012 (belonging to FARES project of Can Tho University and Hau Giang Department of Science and Technology) was that providing farmers with the real knowledge and skills in using updated modern technology for improving the qualities of seeds and rice?s value in the local area. The research focused on the farmers who participated in the FFS training course to find out the factors which influenced on their satisfaction. The study?s result indicated that there were the five main factors influencing the satisfaction of farmers, namely the reliability of
the training class (Beta =0.848), the facilities and learning conditions
(Beta = 0.190), the abilities to meet the requirements of the class (Beta = 0.090), the assurance of the class (Beta = 0.062) and the sympathy of teachers (Beta = 0.029). The study also suggested some solutions to improve the satisfaction of farmers who would join the training course in the future.

TóM TắT

Tăng cường kỹ năng chọn giống và sản xuất lúa giống cộng đồng qua khóa huấn luyện ?Lớp học trên ruộng nông dân (FFS)? tỉnh Hậu Giang năm 2012 trong khuôn khổ hợp tác giữa Dự án FARES Trường Đại học Cần Thơ và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hậu Giang nhằm cung cấp cho nông dân những kiến thức thực tế và kỹ năng ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải thiện chất lượng hạt giống lúa cho nông hộ và góp phần nâng cao giá trị lúa gạo hàng hóa tại địa phương. Nghiên cứu này đã tập trung vào các hộ nông dân đã tham gia khóa tập huấn FFS để tìm hiểu các yếu tố tác động đến sự hài lòng của nông dân thông qua quá trình huấn luyện FFS. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự hài lòng của nông dân chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi yếu tố Độ tin cậy của lớp tập huấn (Beta = 0,848), thứ hai là yếu tố Cơ sở vật chất và điều kiện học tập (Beta = 0,190), kế tiếp là yếu tố Khả năng đáp ứng yêu cầu của lớp học (Beta = 0,09), tiếp theo là yếu tố Sự đảm bảo của lớp học (Beta = 0,062) và cuối cùng là Sự cảm thông của giảng viên (Beta = 0,029). Nghiên cứu cũng gợi mở một số giải pháp nhằm cải thiện phương pháp huấn luyện và nâng cao sự tiếp thu cho nông dân tham gia lớp học FFS trong thời gian tới.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 106-113
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 31-36
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 70-77
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 87-95
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 92-101
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 98-106
Tải về
7/2019 (2019) Trang: 309-316
Tạp chí: Journal of International Scientific Publications
(2017) Trang: 145-152
Tạp chí: The International Scientific Workshop on Scientific Research for Training Assignment in Kien Giang province, Viet Nam on December, 22nd 2017
12 (2018) Trang: 99-105
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
4 (2018) Trang: 21-24
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
(2016) Trang: 220-231
Tạp chí: Hội nghị Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hôi nhập, tổ chức tại Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ, ngày 30/12/2016
Huỳnh Quang Tín (2016) Trang: 42-53
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...