Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 106-113
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 11/11/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

A survey on roles of women in household economic developing in Phung Hiep district, Hau Giang province

Từ khóa:

Nông hộ, vai trò của phụ nữ

Keywords:

Farm household, role of  women

ABSTRACT

InVietnam, women play an important role in labor force of the society. Besides maternal role, women always indicate their capability in all aspects of social life. Results of a suvey on roles of women in household economic developing in Phung Hiep district, Hau Giang province showed that in activities of property and production management, women?s role accounted for the smaller proportion (25.3%) than that of men. Women spent as much time as 27.1% of their time daily on earning for their family. The study revealed that women rarely have a chance to participate in making decision of which advances of science and technology applied into their land. However, in financial resource management of the households, the role of women are always more appreciated; in most cases, the wife or both spouses together make decisions on their family?s financial use. Some possible solutions are suggested to enhance the role of women in household economic development in the study area.

TóM TắT

ở ViệtNam, phụ nữ có vai trò quan trọng trong đội ngũ những người lao động trong xã hội. Ngoài thiên chức làm mẹ, phụ nữ luôn thể hiện vai trò của mình trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Kết quả đánh giá vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp ? tỉnh Hậu Giang, trong công tác quản lý tài sản và điều hành sản xuất, phụ nữ chiếm một tỷ lệ rất thấp so với nam giới (25,3%). Thời gian phụ nữ góp phần sức lao động của họ để tạo thu nhập cho gia đình là rất cao (27,1%/tổng thời gian trong một ngày). Kết quả nghiên cứu còn thấy phụ nữ ít được tham gia quyết định áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên chính mảnh ruộng của họ. Tuy nhiên, trong kiểm soát nguồn lực tài chính tại nông hộ, nữ giới luôn được đánh giá cao hơn nam giới; trong hầu hết trường hợp, người vợ hoặc cả hai vợ chồng quyết định sử dụng nguồn tài chính của gia đình trong việc cùng nhau đưa ra quyết định về việc sử dụng tài chính của gia đình. Nghiên cứu cũng gợi mở một số giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn nghiên cứu.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 31-36
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 62-73
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 70-77
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 87-95
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 92-101
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 98-106
Tải về
7/2019 (2019) Trang: 309-316
Tạp chí: Journal of International Scientific Publications
(2017) Trang: 145-152
Tạp chí: The International Scientific Workshop on Scientific Research for Training Assignment in Kien Giang province, Viet Nam on December, 22nd 2017
12 (2018) Trang: 99-105
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
4 (2018) Trang: 21-24
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
(2016) Trang: 220-231
Tạp chí: Hội nghị Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hôi nhập, tổ chức tại Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ, ngày 30/12/2016
Huỳnh Quang Tín (2016) Trang: 42-53
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...