Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 87-95
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/10/2016

Ngày nhận bài sửa: 08/12/2016

Ngày duyệt đăng: 28/06/2017

 

Title:

Factors influencing farmers participation in community rice seed production activities in Long My district, Hau Giang province

Từ khóa:

Lúa giống cộng đồng, nông dân, sự tham gia

Keywords:

Community rice seed production, farmer, participation

ABSTRACT

The study is aimed at determining factors which influence farmers’ participation in community-based rice seed production activities in Long My District, Hau Giang Province. The study conducted in 2016 was focused on assessing farmer participation in rice seed production based on Likert scale of 5 levels. The factors used in the assessment includes (i) individual abilities, (ii) markets and consumers acceptance, (iii) government’s policies and support activities, (iv) individual and social benefits, and (v) social awareness. The results showed that farmer participation is affected much by social awareness, followed by individual abilities and the acceptance of markets and consumers but not the other two (individual and social benefits and government’s policies and support activities). Some solutions were suggested such as improving the farmers’ abilities through training courses on rice seed production, strengthening farmers connection in community-based rice seed production to enhance farmers participation in rice seed production.

TÓM TẮT

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của nông dân trong hoạt động sản xuất lúa giống cộng đồng được thực hiện tại huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang năm 2016. Nghiên cứu tập trung vấn đề trọng tâm là đánh giá mức độ tham gia của nông dân vào hoạt động sản xuất lúa giống dựa vào 5 mức độ đánh giá của thang đo Likert được thiết kế từ 1 đến 5. Các nhân tố được đưa vào để đánh giá sự tham gia của nông dân bao gồm: (i) Năng lực cá nhân; (ii) Sự chấp nhận của thị trường và người tiêu dùng; (iii) Chính sách Nhà nước và các hoạt động hỗ trợ; (iv) Lợi ích cá nhân và xã hội; (v) Nhận thức xã hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tham gia của nông dân chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi yếu tố Nhận thức xã hội (ảnh hưởng đến 57,5%), thứ hai là yếu tố Năng lực cá nhân (ảnh hưởng đến 47,2%), kế tiếp là yếu tố Sự chấp nhận của thị trường (ảnh hưởng đến 14,5%). Các yếu tố Lợi ích cá nhân và xã hội, yếu tố Chính sách Nhà nước và các hoạt động hỗ trợ tác động không có ý nghĩa trong mô hình nghiên cứu. Một số giải pháp nâng cao năng lực nông dân qua các khóa tập huấn sản xuất lúa giống tăng cường sự liên kết nông dân trong hệ thống giống cộng đồng được đề nghị nhằm đẩy mạnh sự tham gia của nông dân vào hoạt động sản xuất lúa giống.

Trích dẫn: Phạm Ngọc Nhàn, Hồ Hoàng Chinh và Trần Thị Linka, 2017. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của nông dân trong hoạt động sản xuất lúa giống cộng đồng huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang năm 2016. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50d: 87-95.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 106-113
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 31-36
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 62-73
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 70-77
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 92-101
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 98-106
Tải về
7/2019 (2019) Trang: 309-316
Tạp chí: Journal of International Scientific Publications
(2017) Trang: 145-152
Tạp chí: The International Scientific Workshop on Scientific Research for Training Assignment in Kien Giang province, Viet Nam on December, 22nd 2017
12 (2018) Trang: 99-105
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
4 (2018) Trang: 21-24
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
(2016) Trang: 220-231
Tạp chí: Hội nghị Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hôi nhập, tổ chức tại Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ, ngày 30/12/2016
Huỳnh Quang Tín (2016) Trang: 42-53
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...