Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
16 (2016) Trang: 77-82
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên

Dự án “Tăng cường hợp tác nông dân trong nghiên cứu nông nghiệp và khuyến nông (gọi tắt là Dự án Fares) - Việt Nam giai đoạn 2011 – 2014” đã được áp dụng từ năm 2011 đến năm 2014. Dự án nhằm mục đích năng cao năng lực của nông dân trong sản xuất lúa giống cho nông dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Miền Trung nhờ vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung phân tích hiệu quả kinh tế trong mô hình sản xuất lúa giống của nông dân trước và sau khi tham gia dự án. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng sau khi áp dụng mô hình sản xuất lúa giống, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,9% xuống còn 5,4%, hộ gia đình khá và giàu tăng lần lượt từ 21,2% lên 37,5% và 0,5% lên 3,9%. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lợi nhuận đối với nông dân tham gia mô hình (20,4 triệu đồng/ha/vụ) cao hơn đối với nông dân không tham gia mô hình (18,9 triệu đồng/ha/vụ).

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 106-113
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 31-36
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 62-73
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 70-77
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 87-95
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 92-101
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 98-106
Tải về
7/2019 (2019) Trang: 309-316
Tạp chí: Journal of International Scientific Publications
(2017) Trang: 145-152
Tạp chí: The International Scientific Workshop on Scientific Research for Training Assignment in Kien Giang province, Viet Nam on December, 22nd 2017
12 (2018) Trang: 99-105
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
4 (2018) Trang: 21-24
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
(2016) Trang: 220-231
Tạp chí: Hội nghị Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hôi nhập, tổ chức tại Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ, ngày 30/12/2016
Huỳnh Quang Tín (2016) Trang: 42-53
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...