Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 70-77
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/12/2016

Ngày chấp nhận: 27/02/2017

 

Title:

The efficiency of farmers’ competition movement of effective production and business in Giong Rieng district, Kien Giang province

Từ khóa:

Danh hiệu, nông dân, phong trào, thi đua sản xuất

Keywords:

Competition of effective production, farmer, identifier, movement

ABSTRACT

In 1989, Vietnam Farmers’ Union launched a farmer competition movement of effective production and business which is aimed to enhance farmers’ efficiency in their production and business. This community movement has attracted widespread participations of officers, union members, and farmers throughout the country. It contributes to socio-economic development in rural areas in different ways, such as reducing poverty, increasing the number of medium-income households, creating more jobs and improving the living standards for thousands of households. This study is focused on the households with and without awards in the movement in Giong Rieng district, Kien Giang province to analyse the differences between the two groups as well as the factors affecting the movement’s outcomes by binary logistic regression method. The results showed that incomes of the two groups are significantly different. Some main factors helping farmers achieve the awards include farmers’ participation in the Union, farm size for production and their education level. Promoting propagation and providing farmers with more chances to participate in the Farmers’ Union are possible solutions to improve the efficiency and effectiveness of this movement.

TÓM TẮT

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989 đã phát triển trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tăng thêm hộ nông dân khá, giàu, tạo thêm việc làm và cải thiện đời sống cho hàng ngàn hộ nông dân. Nghiên cứu này đã tập trung vào các hộ nông dân đạt danh hiệu và không đạt danh hiệu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang để tìm hiểu sự khác nhau giữa hai nhóm và các yếu tố ảnh hưởng đến đạt danh hiệu của nông dân trong phong trào thông qua mô hình hồi qui Bynary Logistic. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thu nhập trung bình giữa nhóm nông dân đạt danh hiệu với nhóm nông dân không đạt danh hiệu khác biệt có ý nghĩa thống kê (Sig. = 0,00

Trích dẫn: Phạm Ngọc Nhàn và Trương Thanh Danh, 2017. Hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48c: 70-77.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 106-113
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 31-36
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 62-73
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 87-95
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 92-101
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 98-106
Tải về
7/2019 (2019) Trang: 309-316
Tạp chí: Journal of International Scientific Publications
(2017) Trang: 145-152
Tạp chí: The International Scientific Workshop on Scientific Research for Training Assignment in Kien Giang province, Viet Nam on December, 22nd 2017
12 (2018) Trang: 99-105
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
4 (2018) Trang: 21-24
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
(2016) Trang: 220-231
Tạp chí: Hội nghị Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hôi nhập, tổ chức tại Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ, ngày 30/12/2016
Huỳnh Quang Tín (2016) Trang: 42-53
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...