Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
No.1/(03)/2018 (2019) Trang: 68-74
Tạp chí: Journal of Viet nam Agricultural Science and Technology
Liên kết:

The research which aims at analyzing factors affecting farmers’ adoption of the 2 rice crops - 1 cash crop pattern was carried out in Vi Tan commune, Hau Giang province in 2017. In the study, data were collected from interviews with 120 farming households who converted their cropping pattern into 2 rice crops - 1 cash crop a year. Data were analyzed by Exploratory Factor Analysis (EFA) to identify factors affecting the farmers’ acceptance of the composition after conversion. Research results showed that farming households who converted their cropping pattern to 2 rice crops - 1 cash crop can earn higher profit than households who grow 3 rice crops a year. The most popular cash crops on rice land are (1) leafy greens, (2) corn, (3) watermelon and honeydew melon, (4) birthwort (for fruits). Among these crops, growing leafy greens is the most profitable while growing watermelon and honeydew melon is the costliest. By using EFA with 18 variables devided into 4 groups of factors, the research found out that all factors have statistical significance. In the theory model, among the 4 factors, the factor of Policies from the Government/Local Authorities and Market price/Consumer have impacts on the level of adoption of farmers to the 2 rice crops - 1 cash cropping pattern. Between the two, Market price/Customer is the factor which has the most impact on the farmers' acceptance of the 2 rice crops - 1 cash cropping pattern (78.0%), followed by the factor of Policies from the Government and Local Authorities (34.2%).

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 106-113
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 31-36
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 62-73
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 70-77
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 87-95
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 92-101
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 98-106
Tải về
7/2019 (2019) Trang: 309-316
Tạp chí: Journal of International Scientific Publications
(2017) Trang: 145-152
Tạp chí: The International Scientific Workshop on Scientific Research for Training Assignment in Kien Giang province, Viet Nam on December, 22nd 2017
12 (2018) Trang: 99-105
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
4 (2018) Trang: 21-24
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
(2016) Trang: 220-231
Tạp chí: Hội nghị Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hôi nhập, tổ chức tại Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ, ngày 30/12/2016
Huỳnh Quang Tín (2016) Trang: 42-53
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...