Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 51 (2017) Trang: 98-106
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/12/2016

Ngày nhận bài sửa: 16/02/2017

Ngày duyệt đăng: 31/08/2017

 

Title:

Determination of factors affecting vocational training demands at Vi Tan village, Vi Thanh city, Hau Giang province

Từ khóa:

Lao động, nhu cầu, nông thôn, tác động, yếu tố

Keywords:

Affecting, factor, labor, needs, rural areas

ABSTRACT

Determining the factors that have influences on the vocational training needs of rural labors in order to analysing these factors’ influences on rural workers’ demand. Through analysing, in the study, the authors suggests some solutions for vocational training in the local area, which can increase the quality of vocational training as well as contribute to the success of the new rural program. The study is focused on rural labors in Vi Tan village, Vi Thanh city, Hau Giang province to analyse the influenced factors on vocational training needs in rural areas through the social survey. The result of Binary Logistic shows that the factors which affect vocational training demand are vocational training information (B = 1.346), labour resources at household level (B = 1.291) and the number of people in the household (B = 1.214). Some solutions such as improving the quality of vocational training and operating the training classes which meet the local needs are suggested to encourage rural workers to uphold their potential.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố tác động đến nhu cầu học nghề của lao động và đưa ra các giải pháp đào tạo nghề trên địa bàn xã với mục đích nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu này tập trung vào các đối tượng là lao động trong nông hộ trên địa bàn xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để phân tích những yếu tố có tác động đến nhu cầu học nghề của lao động qua cách tiếp cận điều tra xã hội học. Kết quả phân tích mô hình hồi qui Binary Logistic cho thấy, yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến nhu cầu học nghề là Thông tin giới thiệu đào tạo nghề (Hệ số B = 1,346), thứ hai là yếu tố Số lao động trong nông hộ (Hệ số B = 1,291) và cuối cùng là Số nhân khẩu trong nông hộ (Hệ số B = 1,214). Một số giải pháp như nâng cao chất lượng dạy nghề tại địa phương, mở các lớp dạy nghề phù hợp với nhu cầu học nghề của lao động được đề xuất để họ có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Trích dẫn: Phạm Ngọc Nhàn và Hồ Quốc Nghĩa, 2017. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học nghề - Trường hợp nghiên cứu ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51c: 98-106.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 106-113
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 31-36
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 62-73
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 70-77
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 87-95
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 92-101
Tải về
7/2019 (2019) Trang: 309-316
Tạp chí: Journal of International Scientific Publications
(2017) Trang: 145-152
Tạp chí: The International Scientific Workshop on Scientific Research for Training Assignment in Kien Giang province, Viet Nam on December, 22nd 2017
12 (2018) Trang: 99-105
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
4 (2018) Trang: 21-24
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
(2016) Trang: 220-231
Tạp chí: Hội nghị Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hôi nhập, tổ chức tại Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ, ngày 30/12/2016
Huỳnh Quang Tín (2016) Trang: 42-53
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...