Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 51 (2017) Trang: 53-63
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 26/05/2017

Ngày nhận bài sửa: 07/08/2017

Ngày duyệt đăng: 31/08/2017

 

Title:

Food Security at household in the Mekong Delta

Từ khóa:

An ninh lương thực cấp hộ gia đình, Đồng bằng sông Cửu Long, Thu nhập bình quân hộ gia đình

Keywords:

Food security at household, Mekong Delta, Income per household

ABSTRACT

Nowadays, human beings are approaching the intellectual economy with modern and high technology. However, they are facing big challenges, namely environmental pollution, climate change, and increasing decline in agricultural resources, especially land for food production. This brings about the need of assuring food security for each nation and the whole world. Nevertheless, before regional and national food security is assured, food security at household level must be strengthened. To provide a practical basis for ensuring household food security in the Mekong Delta, the questionnaire was used for data collection from 300 respondents. The results of descriptively statistical analysis, correlated to regression based on trends in income per household show that: At present, there still exists households in the regional granary who do not have enough income to get sufficient food supply. Therefore, in addition to the solutions concerning producing, it is essential to increase the income of households, and be assured that households producing food have their income not lower than the general level of the society so that food security at household level in the Mekong Delta will be sustainable.

TÓM TẮT

Ngày nay, nhân loại đang tiến vào nền kinh tế tri thức với công nghệ hiện đại, công nghệ cao. Tuy nhiên, loài người cũng đang đối diện với những thách thức to lớn, đó là ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn tài nguyên đặc biệt là tài nguyên đất cho sản xuất lương thực,... Chính những điều đó đang đặt ra vấn đề cần đảm bảo an ninh lương thực cho từng quốc gia và trên toàn cầu. Tuy vậy, trước hết cần đảm bảo an ninh lương thực của từng hộ gia đình. Để cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc đảm bảo an ninh lương thực cấp hộ gia đình ở Đồng bằng sông Cửu Long, bảng câu hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu với cỡ mẫu 300 đáp viên. Kết quả phân tích thống kê mô tả, kết hợp phân tích tương quan và hồi quy dựa trên xu thế biến động về dân số, thu nhập hộ gia đình cho thấy vẫn tồn tại hộ gia đình ở vựa lúa không đủ thu nhập để tiếp cận nguồn lương thực đầy đủ. Vì vậy, cần có giải pháp tăng thu nhập cho các hộ gia đình và đảm bảo  hộ gia đình sản xuất lương thực phải có thu nhập không thấp hơn mặt bằng chung của xã hội thì an ninh lương thực hộ gia đình ở Đồng bằng sông Cửu Long mới vững chắc.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Bé Ba, 2017. An ninh lương thực cấp hộ gia đình vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51c: 53-63.

Các bài báo khác
PGS.TS Ngô Thị Phương Lan (2021) Trang: 22
Tạp chí: Phát triển du lịch nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập
(2021) Trang: 383
Tạp chí: Proceeding The First International Conference on Government Education Management and Tourism
(2017) Trang: 427-264
Tạp chí: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
1 (2019) Trang: 620- 631
Tạp chí: Kỷ yếu Hội Nghị Khoa học Địa lí XI
(2019) Trang: 255
Tạp chí: Văn hóa sông nước Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
(2016) Trang: 1-12
Tạp chí: Hội thảo khoa học cho học viên cao học vfa nghiên cứu sinh năm học 2016-2017
(2015) Trang: 273
Tạp chí: Internatinal conference " Developing Tourism Resources in the MeKong SuB- Region
32(66) (2011) Trang: 3-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
8 (2014) Trang: 948-952
Tạp chí: Hội thảo khoa học Địa lí toàn quốc lần 8 tại trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh
8 (2014) Trang: 948- 953
Tạp chí: Hội nghị địa lí toàn quốc lần 8
63(97) (2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...