Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 427-264
Tạp chí: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)  là vùng đất có rất nhiều cù lao, vùng đất nằm giữa sông, các cù lao như những ốc đảo nổi cao giữa bốn bề sông nước, đất đai màu mở, cây trái sum suê, khí hậu trong lành đã thu hút dân khắp nơi về các cù lao lập nghiệp. Chính vì vậy, đã tạo nên diện mạo văn hóa ở cù lao ở ĐBSCL đa dạng trong cư trú, đi lại, ẩm thực, tổ chức xã hội, giao tiếp và tính cách con người,...Nhưng lại rất đồng nhất trong không gian văn hóa mỗi cù lao. Các giá trị văn hóa này đã trở thành nguồn tài nguyên vô cùng quý giá cho sự phát triển  của du lịch cộng đồng trên nhiều cù lao ở ĐBSCL . Tuy nhiên, cần có giải pháp để khai thác có hiệu quả kết hợp với gìn giữ văn hóa ở cù lao cho sự phát triển bền vững của ĐBSCL

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 53-63
Tải về
PGS.TS Ngô Thị Phương Lan (2021) Trang: 22
Tạp chí: Phát triển du lịch nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập
(2021) Trang: 383
Tạp chí: Proceeding The First International Conference on Government Education Management and Tourism
1 (2019) Trang: 620- 631
Tạp chí: Kỷ yếu Hội Nghị Khoa học Địa lí XI
(2019) Trang: 255
Tạp chí: Văn hóa sông nước Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
(2016) Trang: 1-12
Tạp chí: Hội thảo khoa học cho học viên cao học vfa nghiên cứu sinh năm học 2016-2017
(2015) Trang: 273
Tạp chí: Internatinal conference " Developing Tourism Resources in the MeKong SuB- Region
32(66) (2011) Trang: 3-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
8 (2014) Trang: 948-952
Tạp chí: Hội thảo khoa học Địa lí toàn quốc lần 8 tại trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh
8 (2014) Trang: 948- 953
Tạp chí: Hội nghị địa lí toàn quốc lần 8
63(97) (2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...