Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 15(2018) Trang: 1-19
Tạp chí: International Journal of Computational Methods

The paper proposes a computational approach to simulate the dynamic responses of composite plate resting on a Pasternak foundation subjected a moving load using the moving element method (MEM). The plate element stiffness matrix is formulated in a coordinate system which moves with the load. The main convenience is that the load is static in this coordinate system, which avoids the updating of the load locations due to the change of the contact points with the elements. The effects of the Pasternak foundation, energy dissipation mechanisms, load’s velocity, material properties on the dynamic responses of the composite plates are investigated.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8 (1&2), July(2018) Trang: 146-156
Tạp chí: International Journal of Education and Psychology in the Community
Số tạp chí 63(2018) Trang: 143-148
Tạp chí: Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University
Số tạp chí 9(2018) Trang: 47-54
Tạp chí: Journal of Social and Development Sciences
Số tạp chí 18(2018) Trang: 2050-2059
Tạp chí: IEEE Sensors Journal
Số tạp chí 4(11)(2018) Trang: 2311-2316
Tạp chí: Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies
Số tạp chí 5(2018) Trang: 80-84
Tác giả: Nguyễn Ánh Minh
Tạp chí: NTERNATIONAL JOURNAL FOR STUDIES ON CHILDREN, WOMEN, ELDERLY AND DISABLED
Số tạp chí Volume 30 (8),(2018) Trang: Article 143
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
Số tạp chí Volume 8, Issue 3(2018) Trang: 20-26
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Số tạp chí 77(21)(2018) Trang: 28777-28797
Tạp chí: International Journal of Multimedia Tools and Applications
Số tạp chí 8(2018) Trang: pp 4571–4578 |
Tạp chí: Journal of ELECTRONIC MATERIALS

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...