Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 73(2017) Trang: 74-82
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Liên kết:

The experiment aimed at assessing the effect of supplementation of microbial products on the gas production and the concentrations of NH3 and H2S in feces of pigs under anaerobic condition, was conducted Sealed plastic jars (1.000 ml capacity) containing pig feces with/without microbial product were allocated in a completely randomized design with five treatments and 3 replicates. Five treatments were: 1) ĐC (Control): No microbial product; (2) KM1: microbial product 1 at 0,5 g/100 g pig feces; (3) KM2: microbial product 2 at 0,5 g/100 g pig feces; (4) Yucca: microbial product (KMPC-CT3) at 0,5 ml/100 g pig feces and (5) Trico: microbial product containing Trichoderma spp. at 0,5 g/100 g pig feces. Results of the experiment showed that incubated pig manure under anaerobic conditions gave a higher OM and total N in the treatments with supplement of microbial product compared to these of control treatment. From 7 to 10 days after incubation, the amount of gas was slowly reduced and up to 10 days, the control treatment (ĐC) had the highest gas volume (615.0 ml) and the lowest was in KM2 (545 ml). However, this difference was not statistically significant (P>0,05). For concentration of NH3 (ml), at 10 days after incubation, the control treatment (ĐC) had the highest NH3 concentration (10.75) and the lowest was the KM2 (4.25) (P

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2017) Trang: 44-51
Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
Số tạp chí 2(2017) Trang: 35-44
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học mở TP. HCM
Số tạp chí 220(2017) Trang: 38-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 218(2017) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 222(2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 223(2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 16 (344)(2017) Trang: 34-37, 56
Tác giả: Trần Vang Phủ
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Số tạp chí 112(2017) Trang: 70-73
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 8(2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 6(2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...