Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 14/2017(2017) Trang: 3-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác động của khu công nghiệp (KCN) đến sự thay đổi thu nhập của hộ dân bị thu hồi đất. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 120 hộ gia đình bị thu hồi đất phục vụ xây dựng KCN Hoà Phú, tỉnh Vĩnh Long. Các phương pháp thống kê mô tả, phân tích hồi qui binary logistic được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sự thay đổi đáng kế về các nguồn lực sinh kế của cộng đồng sau khi bị thu hồi đất. Tuy nhiên, tổng thu nhập của hộ dân không có sự thay đổi nhiều sau khi bị thu hồi đất. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi thu nhập của hộ dân bị thu hồi đất là trình độ học vấn của chủ hộ, số lao động trong hộ, tỷ lệ người phụ thuộc, diện tích đất bị thu hồi, phương án sử dụng tiền đền bù, tham gia làm việc tại KCN. Nghiên cứu còn đề xuất một số khuyến nghị nhằm ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư bị thu hồi đất. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2017) Trang: 44-51
Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
Số tạp chí 2(2017) Trang: 35-44
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học mở TP. HCM
Số tạp chí 220(2017) Trang: 38-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 218(2017) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 222(2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 223(2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 16 (344)(2017) Trang: 34-37, 56
Tác giả: Trần Vang Phủ
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Số tạp chí 112(2017) Trang: 70-73
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 8(2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 6(2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...