Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 220(2017) Trang: 38-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành trên 12 con bò cái lai Zebu với khối lượng trung bình 141±4 kg, được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) và 3 lần lặp lại. Bốn nghiệm thức là các tỷ lệ thân bắp ủ chua: 0% (TB0, đối chứng), 25% (TB25), 50% (TB50) và 75% (TB75). Bánh đa dưỡng chất được cung cấp ở tỷ lệ 1% khối lượng cơ thể. Các tỷ lệ thân bắp ủ chua (25, 50 và 75%) được tính theo mức ăn vào 2% khối lượng cơ thể và rơm được cho ăn tự do. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng TKL và hiệu quả sử dụng thức ăn của bò lai Zebu với các tỷ lệ khác nhau của thân bắp ủ chua trong khẩu phần. Kết quả cho thấy tăng khối lượng trung bình của bò ở các nghiệm thức TB0, TB25, TB50 và TB75 là 0,32; 0,39; 0,59 và 0,5 và NT TB50 có TKL cao nhất

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2017) Trang: 44-51
Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
Số tạp chí 2(2017) Trang: 35-44
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học mở TP. HCM
Số tạp chí 218(2017) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 222(2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 223(2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 16 (344)(2017) Trang: 34-37, 56
Tác giả: Trần Vang Phủ
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Số tạp chí 112(2017) Trang: 70-73
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 8(2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 6(2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...