Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 27(2017) Trang: 15-18
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích thực trạng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức (TDCT) của hộ kinh doanh cá thể tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 06 nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận lượng vốn TDCT của các hộ kinh doanh cá thể, thì có 05 yếu tố tác động cùng chiều với khả năng tiếp cận vốn TDCT, gồm: Tuổi của chủ hộ; Trình độ học vấn; Số năm kinh nghiệm của chủ hộ; Tài sản đảm bảo; Thu nhập bình quân từ hoạt động kinh doanh; Quan hệ xã hội có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận được lượng vốn TDCT của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2017) Trang: 44-51
Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
Số tạp chí 2(2017) Trang: 35-44
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học mở TP. HCM
Số tạp chí 220(2017) Trang: 38-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 218(2017) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 222(2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 223(2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 16 (344)(2017) Trang: 34-37, 56
Tác giả: Trần Vang Phủ
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Số tạp chí 112(2017) Trang: 70-73
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 8(2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 6(2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...