Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 112(2017) Trang: 70-73
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Liên kết:

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học nghề của lao động nông thôn được thực hiện trên địa bàn huyện Phụng Hiệp – tỉnh Hậu Giang tập trung vào lực lượng lao động trên địa bàn nông thôn nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học nghề của lao động. Kết quả nghiên cứu cho thấy 7 yếu tố bao gồm độ tuổi (X1), giới tính (X2), trình độ học vấn (X3), số nhân khẩu (X4), nguồn lực lao động trong nông hộ (X5), tổng thu nhập nông hộ (X6) và thông tin giới thiệu đào tạo nghề (X7) được đưa vào phân tích thông qua mô hình hồi qui Binary Logistic. Kết quả phân tích cho thấy, mức độ phù hợp của mô hình đạt giá trị 83,5%, trong đó các biến số  X1, X2,X3, X4, X5, X6, có ý nghĩa thống kê, biến số thông tin giới thiệu đào tạo nghề X7 (Sig. = ,371>0,05) không có ý nghĩa thống kê khi đưa vào mô hình.

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2017) Trang: 44-51
Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
Số tạp chí 2(2017) Trang: 35-44
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học mở TP. HCM
Số tạp chí 220(2017) Trang: 38-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 218(2017) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 222(2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 223(2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 16 (344)(2017) Trang: 34-37, 56
Tác giả: Trần Vang Phủ
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Số tạp chí 8(2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 6(2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...