Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 218(2017) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Khảo sát được thực hiện từ tháng 01/2014 đến tháng 05/2015 trên 1.483 ổ heo nái ở 3 trại thuộc công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang. Mục đích của khảo sát nhằm đánh giá năng suất sinh sản của heo nái giống thuần Duroc (D), Landrace (L) và Yorkshire (Y) và nhóm heo lai 2 giống (LY, DL, YL, PL, PY) và nhóm heo lai 3 giống D(LY/YL), L(DL/PL) và Y(DY/PY). Về giống heo, D thuần có năng suất sinh sản thấp hơn L và Y thuần. Nhóm heo lai 2 giống (YL, LY) và 3 giống có các chỉ tiêu về năng suất sinh sản (số con sơ sinh, khối lượng sơ sinh, số con cai sữa, khối lượng cai sữa...) tương đương nhau. Phân tích theo lứa đẻ, các chỉ tiêu năng suất sinh sản ở lứa 1, 2 thấp hơn ở các lứa 3-7 sau đó giảm ở lứa 8-9. Ảnh hưởng của tháng phối giống lên năng suất sinh sản của heo nái không rõ rệt.

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2017) Trang: 44-51
Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
Số tạp chí 2(2017) Trang: 35-44
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học mở TP. HCM
Số tạp chí 220(2017) Trang: 38-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 222(2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 223(2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 16 (344)(2017) Trang: 34-37, 56
Tác giả: Trần Vang Phủ
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Số tạp chí 112(2017) Trang: 70-73
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 8(2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 6(2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...